Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Podpora resortního odborného vzdělávání

Číslo úkolu: 4433

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš Blažek, Ing. Josef Kořínek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

a. Ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením připravit a realizovat seminář případně s exkurzí k transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do praxe a příprava semináře akreditovaného MŠMT - DVPP pro rok 2018. K semináři budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

b. Spolupráce na nových metodách vyučování, tvorba e-learningových kurzů pro učitele resortních středních odborných škol a pro potřeby dalšího vzdělávání dospělých; témata budou specifikována podle priorit MZe a dle požadavku pedagogů.(tři e-learningové kurzy).

c. Vzdělávání pedagogů prostřednictvím vytvořených e-learningových kurzů.

d. Zajištění odborného vzdělávání: 1 seminář pro lektory kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání v oblasti získávání odborné způsobilosti. v ochraně rostlin. K seminářům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

e. Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývající vzdělávací a dohledová činnosti ve spolupráci s MZe ve školách (zjištění stavu u 4 kurzů obecných zemědělských činností).

f. Účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.

g. Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe.

h. Spolupráce na pořádání soutěže „Škola roku“.

i. Spoty 1-2 min, 5-6 škol - pro „Školu roku“.

j. Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

k. Plnění úkolů vyplývajících z Koncepce vzdělávání MZe na období 2015-2020.

l. Spolupráce s MZe při akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV, vzdělávání garantů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce PRV 2014-2020 (Kurz Posilování pedagogických kompetencí lektorů). Vedení seznamů školitelů a garantů. Ke kurzům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb (3 kurzy posilování pedagogických kompetencí lektorů).

m. Specifikace a případná konkretizace vzdělávacích aktivit bude prováděna na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

n. Vedení přehledu vzdělávacích akcí.Spolupráce na přípravě webové aplikace - přehled akcí pořádaných v oblasti zemědělské problematiky určené k tomu, aby si akce prostorově a časově nekonkurovaly a obsahově se nedublovaly (zefektivnění plánování a schvalování vzdělávacích akcí).

o. Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agrovzdelavani.cz tvořící informační podporu pro vzdělávání, poradenství a rozvoj venkova.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-p)

Termín: červenec 2018, leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě