Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

„Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020; národní dotace do lesního hospodářství“

Číslo úkolu: 4408

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš Blažek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

Obsahově a organizačně zajistit 4 jednodenní vzdělávací akce formou semináře pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Cílem je účastníky seznámit s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni rovněž s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství.

Rozpis činností:

a) zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu,

b) zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům,

c) zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů, včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb,

d) zajištění propagace akcí formou inzerce v odborném tisku a na internetu,

e) oslovení potencionálních účastníků - zhotovení a distribuce pozvánek, spolupráce s profesními sdruženími, např. SVOL, ČKOLH a s orgány státní správy lesů (krajské úřady),

f) zajištění komunikace s účastníky.

Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (2x Čechy, 2x Morava), počet účastníků cca 20 osob na akci, termín: v návaznosti na termíny vyhlášení výzev pro příjem žádostí o podporu z opatření PRV konzultovat s lektory.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě