Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Možnosti diverzifikace zemědělské výroby do výroby energie z OZE a příprava aktualizace Akčního plánu pro biomasu

Číslo úkolu: 4227

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal

Spoluřešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Hruška Martin, Ing. Václav Voltr, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Medonos Tomáš, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

- statistická šetření množství a druhů biomasy zpracovávaných v bioplynových stanicích a dalších energetických zařízeních využívajících biomasu (bude proveden na reprezentativním vzorku zemědělských BPS)

- aktualizace potenciálu ČR pro pěstování biomasy pro energetické využití při dosažení soběstačnosti v produkci potravin v souladu s platnou Strategií resortu Ministerstva zemědělství do roku 2030 a v souladu s novým klimaticko-energetickým rámcem EU (modelování a výpočty výměry potřebných pěstebních ploch)

- vyhodnocení APB s využitím výsledků statistických šetření biomasy s využitím SW Visual analytics nebo podobným

- příprava podkladů pro nový APB na roky 2021-2030

Struktura a termíny výstupů

- kvantifikace a kvalitativní přehled biomasy energeticky využívané jako vsázka do zemědělských bioplynových stanic (bude vycházet z šetření reprezentativního vzorku zemědělských BPS)

- kvantifikace a kvalitativní přehled biomasy pro energetické využití produkované na zemědělské půdě a v sektoru zemědělství (cíleně pěstované i odpadní)

- kvantifikace výměry zemědělské a orné půdy, využitelné pro produkci energetické biomasy s výhledem do roku 2030

- analýza výše uvedených údajů a popis nejpravděpodobnějších trendů v produkci a využití energetické biomasy na období 2020 – 2030

- příprava nového Akčního plánu pro biomasu na období 2020 – 2030

Termín: červen 2018 - dílčí výsledky

Termín: listopad 2018 - konečný výstup

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě