Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly

Číslo úkolu: 4413

Odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Karpíšek

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1012 a 1013

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a) Akvizice knih, časopisů a elektronických informačních zdrojů v závislosti na výši subdodávek. Mezinárodní výměna publikací. Poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní sítě AGLINET. Katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného třídění, včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru AGROTERM.

b) Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI.

c) Rozvoj vlastní digitalizace v KAŠ.

d) Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe včetně nákupu tiskovin a odborných publikací pro zaměstnance MZe do výše finančních prostředků stanovených rozpočtovým opatřením MZe.

e) Provoz badatelny v budově depozitáře KAŠ v Kojeticích u Prahy.

f) Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů a sborníků vydávaných na území ČR – Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka. Podání projektu do VISK 9.

g) Referenční služby – poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových rešerší.

h) Poskytování služby dálkového přístupu k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) pro registrované uživatele, správa těchto registrací. Správa a rozvoj služeb EIZ.

i) Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích.

j) Retrokatalogizace. Podání projektu do VISK 5.

k) Pokračování na přípravě koncepce knihovních a informačních služeb rezortu MZe.

l) Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému, včetně údržby knihovního informačního systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), pravidelné aktualizace a budování rejstříků.

m) Tvorba nových webových stránek KAŠ. Údržba, správa a průběžná aktualizace webových stránek KAŠ a aplikací (zejména FB a Infopult).

n) Propagace knihovny a jejích služeb, pořádání odborných a kulturních akcí – výstav, přednášek apod. – včetně zajištění občerstvení.

o) Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum – zajištění online přístupu k relevantním odborným databázím (jako CAB, FSTA, PQ Agricultural Science Coll., EBSCO). Účast v konsorciích, zejména Science Direct, SpringerLink a Scopus. Sledování a vypracování efektivnosti využívání odborných databází.

p) Podpora odborného vzdělávání pracovníků knihovny.

q) Koncepce rozvoje Knihovny Antonína Švehly na roky 2018-2020

Struktura a termíny výstupů

Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu (a–q):

Termín: červenec 2018, závěrečná zpráva leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě