Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Hodnocení ekonomických dopadů přijetí Pařížské dohody v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na zemědělství ČR

Číslo úkolu: 4131

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Medonos Tomáš, Ph.D., RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Zdeněk Nesňal

Odpovědný pracovník: Ing. Medonos Tomáš, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Cíle EU v oblasti snižování emisí (formulované v rámci tzv. „The Energy Road Map 2050“) předpokládají významné snížení emisí o 80 – 95 % do roku 2050. V návaznosti na Pařížskou dohodu a Rámce pro klima a energetiku by měla ČR snížit emise skleníkových plynů v sektorech nepodléhajících systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (sektorech mimo EU ETS), včetně sektoru zemědělství, o 14 % do roku 2030 ve srovnání s 2005. Zemědělství se na celkových emisích skleníkových plynů v ČR podílí cca 7 %. Mezi hlavní zdroje emisí v rámci sektoru zemědělství patří hnojení orné půdy a chovy hospodářských zvířat. Ačkoli národní cíle snižování emisí nejsou sektorově alokované, dosahování emisních cílů v zemědělství bude ovlivňovat národní strategické cíle a tento vztah bude platit i opačně. Strategie zemědělství ČR do roku 2030 předpokládá významné posílení v soběstačnosti potravin a produkci zemědělství vč. živočišné výroby, což by se pravděpodobně promítlo do nárůstu emisí skleníkových plynů. Vedle naplňování národní Strategie bude významně působit nová SZP od roku 2021.

Navrhovaný tematický úkol bude mimo jiné ex-ante hodnotit agrárně-politická opatření, která budou současně orientována na snižování emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší v zemědělství. Budou kvantifikovány možnosti zemědělství podílet se na plnění vymezených národních emisních cílů, vypočteny ekonomické dopady a nutné náklady (na podniky a sektor) a identifikovány možné strukturální změny sektoru vyplývající z implementace příslušných opatření.

Pro řešení úkolu bude ÚZEI uplatňovat vlastní model FARMA 4.x, který simuluje ekonomické dopady agrárně-politických opatření do zemědělství. Tento nástroj bude dále rozšířen o emisní modul, který bude umožňovat současnou simulaci scénářů zaměřených na klimatické a produkční cíle českého zemědělství.

Struktura a termíny výstupů

Termín: červen 2018 – I. výstup - dílčí výsledky k uplatněné metodice a navrženým scénářům.

Termín: prosinec 2018 – II. výstup - Analýza dopadu vybraných emisních scénářů do agrární produkce a politiky

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě