Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Dotazníkové šetření pro veřejnost – Zhodnocení navržených opatření vedoucí k dosažení dobrého stavu vod (k roku 2018)

Číslo úkolu: 4002

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Novotná

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Jedná se o dotazníkové šetření určené obcím a veřejnosti. Zkoumaným jevem je názor a postoje k realizovaným opatřením vedoucí k dosažení dobrého stavu vod vycházející z plánů oblastí povodí a dílčích plánů povodí. Prostřednictvím dotazníku budou obce a veřejnost hodnotit dopad/vliv/účinek realizovaného opatření na jejich životy a životní prostředí. Dotazovaní budou svůj názor vyjadřovat v jednotkách procentuálních (%) a peněžních (Kč). Budou mít možnost i  slovního vyjádření. Cílem je získat tyto informace a  vyhodnotit je.

Struktura a termíny výstupů

Typ dotazníku by měl být polostruktorovaný, tzn. obsahovat jak standardizované otázky, tak otevřené. Administrace dotazníků by měla mít formu dotazování jak přes webové rozhraní, tak přes e-mailovou administraci. Měla by vzniknout jednotná databáze, kam se budou informace evidovat.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě