Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017

4102

Odborná operativní činnost pro MZe

4103

Činnost Certifikačního orgánu a jeho akreditace ČIA

4104

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020

4105

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020

4106

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - tržní statky

4109

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů

4110

Analýza SZP z hlediska podpory živočišné výroby

4111

Aktualizace sazeb dotačního programu - Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

4112

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech

4113

Pokračování ve sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v ČR v roce 2015-2020 včetně jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku

4115

Další rozpracování kvantifikace ekonomické újmy zemědělců hospodařících v ochranných pásmech vodních nádrží

4123

Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci

4124

Analýza podílu prodejů vybraných skupin potravin ve vybraných řetězcích podle země původu v členění ČR a zahraničí na spotřebitelských nákupech

4125

Využití podkladů zaslaných v rámci dotačního programu 19 - vyhodnocení

4131

Hodnocení ekonomických dopadů přijetí Pařížské dohody v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na zemědělství ČR

4134

Podpora projektových (diverzifikačních) opatření PRV 2014 - 2020

4135

Zpracování podkladů pro předběžnou analýzu zavedení finančních nástrojů v sektoru zemědělství

4203

Vyhodnocení programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR

4204

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR

4205

Odborné poradenství při přípravě a realizaci evaluačních aktivit v OP Rybářství 2014-2020

4206

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

4214

Oceňování zemědělského půdního fondu

4215

Agrární trh práce

4217

Analýza vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem na střední odborné školství

4220

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28

4222

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2018

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2016

4224

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2018

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

4227

Možnosti diverzifikace zemědělské výroby do výroby energie z OZE a příprava aktualizace Akčního plánu pro biomasu

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

4229

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2016/2017

4231

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony a Hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) pro účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2018

4232

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

4235

Přehled národních podpor a dotací v rostlinné a živočišné výrobě ve vybraných členských zemích EU

4236

Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů

4237

Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)

4238

Analýza nákladů a výnosů rostlinných a živočišných výrobků v ČR a ve vybraných členských zemích EU

4239

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit rostlinné a živočišné výroby v roce 2017 a v I. pololetí 2018 a ve 3. čtvrtletí 2018

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

4401

Počítačové kurzy pro zemědělce k Protierozní kalkulačce

4402

Školení v právní oblasti - duševní vlastnictví

4404

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

4405

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

4406

Aktualizace prostředí WWW stránek pro informační podporu poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (Agronavigator.cz)

4407

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2016-2018

4408

„Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020; národní dotace do lesního hospodářství“

4409

Demonstrační farmy

4411

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

4412

Projekt podpory zdraví „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“ (Bajnar)

4413

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly

4414

Digitalizace a restaurování fondu KAŠ

4417

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola

4418

Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství ve školách

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělání

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

4520

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2017

4521

Technická podpora akcí kabinetu a kanceláře ministra

4522

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin

4523

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

4524

Pasportizace oborových dat v resortu MZe

4100

Konference v rámci soutěže Zemědělec roku 2018 – Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání

4002

Dotazníkové šetření pro veřejnost – Zhodnocení navržených opatření vedoucí k dosažení dobrého stavu vod (k roku 2018)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě