Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2017

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 (Abrahamová)

4102

Odborná operativní činnost pro MZe (Kala)

4103

Činnost Certifikačního orgánu a jeho akreditace ČIA (Kala)

4104

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 (Mrnuštík Konečná)

4105

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020 (Peterková)

4106

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - tržní statky (Chaloupka)

4107

Zajištění podpůrných nástrojů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - netržní statky (Pechrová)

4108

Posouzení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen DZES) za období 2010-2015 (Trantinová)

4109

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů (Pražan)

4110

Analýza SZP z hlediska podpory živočišné výroby (Gouri Boyinová)

4111

Aktualizace sazeb dotačního programu - Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat (Abrahamová)

4112

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech (Doucha)

4113

Sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v ČR v roce 2015-2020 včetně jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku (Hlavsa)

4114

Návrh využití kompostů v rámci standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen DZES 6) za účelem zlepšení a zachování organické složky v půdě (Trantinová)

4120

Stanovení výše podpory na litr mléka a kg mléčného výrobku dodávaných v rámci projektu „Mléko do škol“ (Bošková)

4121

Ověření výše nákladů a porovnání v současnosti platných sazeb dotací - vybudování kapkové závlahy, restrukturalizace ovocných sadů (Rudinskaya)

4123

Zmapování problematiky plýtvání potravinami při respektování manuálu vytvořeném v rámci projektu FUSIONS (Pohlová)

4124

Analýza podílu vybraných skupin potravin s označením vyrobeno v ČR na spotřebitelských nákupech, se zohledněním specifik jednotlivých komoditních skupin (Štiková)

4131

Hodnocení ekonomických dopadů přijetí Pařížské dohody v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na zemědělství ČR (Jelínek)

4132

Ekonomické aspekty pěstování bílkovinných plodin s ohledem na rozdílné zaměření podniku (Janotová)

4133

Ekonomika pěstování školkařských výpěstků ovocných a okrasných druhů v ČR (Remešová)

4202

Stanovení cenového limitu sudů o objemu nejméně 600 l pro výrobu vína - opatření VPP/Investice (Menzlová)

4203

Vyhodnocení programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR (Abrahamová)

4204

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR (Abrahamová)

4205

Odborné poradenství při přípravě a realizaci evaluačních aktivit v OP Rybářství 2014-2020 (Abrahamová)

4206

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů (Bošková)

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami) (Šejnohová)

4214

Oceňování zemědělského půdního fondu (Voltr)

4215

Agrární trh práce (Spěšná)

4217

Analýza vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem na střední odborné školství (Spěšná)

4220

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020 (Rádlová)

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28 (Pokorný)

4222

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2017 (Bošková)

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2016 (Pohlová)

4224

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2017 (Pohlová)

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby (Štiková)

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD (Bříšková)

4227

Možnosti diverzifikace zemědělské výroby do výroby energií z OZE v návaznosti na přijetí Pařížské dohody (Nesňal)

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11) (Náglová)

4229

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2015/2016 (Bříšková)

4231

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony a Hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) pro účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2017 (Špička)

4232

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (Boudný)

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR (Vilhelm)

4235

Přehled národních podpor a dotací v rostlinné a živočišné výrobě ve vybraných členských zemích EU (Humpál)

4236

Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů (Vilhelm)

4237

Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC) (Kučera)

4238

Analýza nákladů a výnosů rostlinných a živočišných výrobků v ČR a ve vybraných členských zemích EU (Janotová)

4239

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit rostlinné a živočišné výroby v roce 2016 a v I. pololetí 2017 (Janotová)

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (Hanibal)

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství (Hanibal)

4402

Školení v právní oblasti - duševní vlastnictví (Bajnar)

4404

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS) (Bajnar)

4405

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře (Bajnar)

4407

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2016-2018 (Bajnar)

4408

Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014-2020: priority a opatření pro lesní hospodářství; národní dotace do lesního hospodářství“ (Bajnar)

4409

Demonstrační farmy (Kořínek)

4411

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin (M. Macháčková)

4412

Projekt podpory zdraví „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“ (Bajnar)

4413

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly (Bajnar)

4414

Digitalizace a restaurování fondu KAŠ (Bajnar)

4417

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola (Sládek)

4418

Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství ve školách (Sládek)

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělání (Bajnar)

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (Bajnar)

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (Bajnar)

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz (Bajnar)

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání (Bajnar)

4434

Zajištění školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic (Bajnar)

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat (Bajnar)

4520

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2017 (Kozlovská)

4521

Technická podpora akcí kabinetu a kanceláře ministra (Minář)

4522

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin (Minář)

4523

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (Minář)

4524

Pasportizace oborových dat v resortu MZe (Marhoun)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě