Interní projekty řešené v roce 2017

Číslo projektu: 1113

Název projektu:

Mladí zemědělci v České republice (interní výzkumný projekt) (Pechrová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Marie Pechrová, Ph.D.

Cíl projektu:

Analyzovat faktory, které ovlivňují počet mladých zemědělců (manažerů) v sektoru. Nejprve bude popsán vývoj věkové (a vzdělanostní) struktury pracovníků v zemědělství se zaměřením na vedoucí zemědělských podniků. Poté bude modelována předpokládaná budoucí věková struktura vedoucích pracovníků v zemědělství v nejpravděpodobnějším scénáři. Dále budou analyzovány podpory, které jsou mladým zemědělským podnikatelům poskytovány v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, v rámci prvního pilíře a především z Programu rozvoje venkova. Bude provedeno dotazníkové šetření na výzkum motivace mladých zemědělců vstoupit do odvětví a zjišťovány bariéry, proč je pro mladé zemědělské podnikatele obtížné začít hospodařit, tj. zjišťovány bariéry začátku zemědělské činnosti. Předpokládá se sekundární i primární výzkum – konkrétně dotazníkové šetření na vybraném vzorku mladých zemědělských podnikatelů a manažerů v České republice. V letošním roce se předpokládá sestavení dotazníku a případně i jeho pilotáž a výběr vzorku (příjemci dotací pro mladé zemědělce z Programu rozvoje venkova).

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě