Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020-tržní statky (Chaloupka)

Číslo úkolu: 4106

Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahámová, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Hana Baudisová, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Marie Pechrová, Ph.D., Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Petr Novotný, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Karina Pohlová, Ing. Ivanka Součková, Ing. Zdeněk Nesňal, RNDr. Pavel Froněk, CSc., RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Aktualizace a rozšíření databáze tržních cen statků a variabilních vstupů (vstupy a výstupy projektů) pro kontrolu plánovaného rozpočtu - hospodárnosti a pro verifikaci předpokladů cen ve finančním plánu projektů.
  2. Predikce tržních cen statků na úrovni ročních cen, přičemž predikce bude provedena ve formě desetiletého výhledu, nebo na kratší či delší dobu dle disponibilních dat.
  3. Databáze se týká zemědělských, příp. dalších statků vztahujících se k zemědělství, pro které bude možné zpracovat monitoring a predikci cen. Aktualizace seznamu variabilních vstupů, pro které bude možné zpracovat monitoring a predikci cen.
  4. Provedení pilotního šetření na vzorku vybraných projektů (resp. žadatelů) ve spolupráci se SZIF.
  5. Příprava a posouzení alternativních metod pro hodnocení efektivity projektů PRV (včetně nezemědělských).

Struktura a termíny výstupů

  1. Správa a aktualizace databáze tržních cen statků a sestavení databáze stínových cen statků.
    Termín: červenec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě