Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Zajištění podpůrných nástrojů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - netržní statky (Pechrová)

Číslo úkolu: 4107

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Pechrová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Klára Čámská, Ph.D., Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Zdeněk Nesňal

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Sestavení společenské hodnoty hlavních zemědělských netržních statků, tj. externalit, příp. některých veřejných statků, které lze očekávat, že se budou opakovaně objevovat v investičních projektech PRV:
    Rozšíření seznamu externalit, které bude potřebné ocenit ve vazbě na jednotlivé typy investičních projektů PRV 2014-2020.
  2. Dopracovat metodiku oceňování těchto statků/sběru dat pro vybrané typy.
  3. Provést šetření s cílem ocenit externality v objemu, který umožní lidské a finanční kapacity roku 2016, tj. pokud bude stanovována cena externality nově (a nebude využito již stávajících zjištění např. pro potřeby MMR, MŽP, MD, MPO apod.). Předpokladem je zjištění 2-3 stínových cen externalit dle výběru ÚZEI s předchozí konzultací s MZe.
  4. Výsledky oceňování netržních statků/externalit připravit k používání v CBA (např. definovat pravidla pro použití).

Struktura a termíny výstupů

  1. Výstupní zpráva.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě