Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR (Vilhelm)

Číslo úkolu: 4233

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Martin Hruška, Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Vladimír Popel

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Monitoring tržních cen zemědělské půdy ve vybraných okresech ve spolupráci s ČÚZK.
 2. Hodnocení vlivů určujících místně i časově ceny zemědělských pozemků včetně srovnání s vybranými státy EU.
 3. Analýza vývoje pachtovného za zemědělské pozemky v ČR a srovnání s vybranými státy EU.
 4. Analýza pachtovného za státní zemědělskou půdu (ve spolupráci s MZe, SPÚ, ÚZSVM, případně dalšími státními institucemi) a návrh výpočtu výše pachtovného za státní zemědělskou půdu.
 5. Analýza možností zajištění požadavků na zachování kvality propachtované zemědělské půdy.
 6. Predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a pachtovného za zemědělské pozemky.
 7. Zajištění sběru dat o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro zemědělskou činnost z různých zdrojů.

Struktura a termíny výstupů

 1. Analýza pachtovného za státní zemědělskou půdu a návrh postupu stanovení výše pachtovného za státní zemědělskou půdu. Možností zajištění požadavků na zachování kvality propachtované zemědělské půdy.
  Termín: září 2016
 2. Zpráva o výsledcích tematického úkolu; sumarizace a přehledy o tržních cenách zemědělských pozemků; mapové podklady cen zemědělských pozemků; predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a pachtovného.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě