Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016 (Stránská)

Číslo úkolu: 4407

Odpovědný řešitel: Kristýna Stránská

Spoluřešitelé: Pavel Kalášek, Alena Doubková, Mgr. Patrik Rymeš

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu s výše uvedeným Akčním plánem a dále s Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 schválenou Usnesením vlády ČR č. 342 ze dne 12. května 2014 a dalšími strategiemi vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
  2. Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů. Semináře by měly pomoci lesním pedagogům připravit akce pro různé cílové skupiny, kterým srozumitelně představí témata, související se zásadami principů udržitelného rozvoje a udržitelného obhospodařování lesů. Dalším úkolem seminářů je analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout.
  3. K naplnění cíle úkolu budou uspořádány dvoudenní semináře:
    • Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na spolupráci lesních pedagogů napříč lesnickými subjekty včetně propagace lesní pedagogiky a tvorby společných didaktických materiálů (termín konání: červen 2016).
    • Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů, jehož cílem je připravit aktivity pro děti a mládež, které jim umožní aktivně procvičit teoretické vědomosti o lesním hospodářství a myslivosti zaměřené na udržitelné obhospodařování lesa a udržitelný rozvoj krajiny (termín konání: říjen 2016).

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě