Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Podpora resortního odborného vzdělávání (Bajnar)

Číslo úkolu: 4433

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Bc. Jana Suková, Pavel Kalášek, Alena Doubková

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

 1. Ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením připravit a realizovat dva kurzy případně exkurze k transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do praxe (dva kurzy z toho jeden na Moravě a jeden s exkurzí). Ke kurzům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.
 2. Spolupráce na nových metodách vyučování, tvorba e-learningových kurzů pro učitele resortních středních odborných škol a pro potřeby dalšího vzdělávání dospělých; témata budou specifikována podle priorit MZe a dle požadavku pedagogů. (tři e-learningové kurzy, z toho jeden obecně o dotacích v gesci MZe).
 3. Zajištění odborného vzdělávání. K seminářům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.
 4. Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývající vzdělávací a kontrolní činnosti ve spolupráci s MZe ve školách.
 5. Účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.
 6. Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe.
 7. Spolupráce na propagaci odborného školství - medializace, výstavy. Spolupráce na návrhu a realizaci aktivit cílených na zvýšení zájmu žáků o studium na středních školách se zemědělským zaměřením. Účast na odborných akcích (4 x ročně) a prezentace zem. vzdělávání.
 8. Spolupráce na inovaci Rámcových vzdělávacích programů středních škol. Zajištění úpravy obsahu studia odborných předmětů tak, aby po absolvování měli studenti automaticky certifikát odborné způsobilosti.
 9. Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie celoživotního učení.
 10. Plnění úkolů vyplývajících z koncepce vzdělávání MZe na období 2015-2020.
 11. Spolupráce s MZe při akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV, vzdělávání garantů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce PRV 2014-2020 (3 kurzy Posilování pedagogických kompetencí lektorů). Vedení seznamů školitelů a garantů. Ke kurzům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.
 12. Specifikace a případná konkretizace vzdělávacích aktivit bude prováděna na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.
 13. Vedení přehledu vzdělávacích akcí. Spolupráce na přípravě webové aplikace – přehled akcí pořádaných v oblasti zemědělské problematiky určené k tomu, aby si akce prostorově a časově nekonkurovaly a obsahově se nedublovaly (zefektivnění plánování a schvalování vzdělávacích akcí).
 14. Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agrovzdelavani.cz tvořící informační podporu pro vzdělávání, poradenství a rozvoj venkova.

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2016
 2. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě