Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Modelová analýza zemědělských podniků v závislosti na zemědělské příjmy a podpory z I. pilíře SZP (Humpál)

Číslo úkolu: 4234

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál

Spoluřešitelé: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Petr Dereník, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, Mgr. Ondřej Chaloupka

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Zpracování modelové analýzy variantních zemědělských podniků v ČR z pohledu zemědělských příjmů a podpor z I. pilíře Společné zemědělské politiky. TÚ je zaměřen na posouzení závislosti zemědělských podniků na podporách v rámci přímých plateb, tedy jednotné platby na plochu, platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, v porovnání se zemědělskými příjmy.
  2. Posouzení dopadu přímých plateb na ekonomiku a strukturu podniku, včetně vyhodnocení a doporučení na změny z hlediska struktury podpor, včetně úpravy roční a jednotkové alokace těchto podpor, dále vyhodnocení využitelnosti opatření, včetně jejich přidání/ubrání.
  3. Dopady opatření I. pilíře budou modelovány na bázi skutečných údajů o dosahovaném příjmu při dané struktuře podpor z databáze FADN a při změně nastavení sazeb jednotlivých opatření.
  4. Výběr kategorií podniků bude vymezen v součinnosti s MZe dodatečně na základě reálné dostupnosti dat FADN za jednotlivá výrobní zaměření a velikostní kategorie podniků.
  5. Dopady zadaných opatření I. pilíře SZP a jejich sazeb na souhrnnou rentabilitu a příspěvek k zaměstnanosti u hlavních a citlivých komodit včetně analýzy citlivosti těchto ukazatelů z hlediska vývoje CZV a výrobních nákladů.
  6. Výstupem TÚ bude posouzení nastavení přímých plateb v ČR a poskytnutí podkladových dokumentů nutných pro možné přezkoumání rozhodnutí ČR, i pro opatření, která nebyla ČR aplikována a notifikována EK k 1/8/2014. Podkladové dokumenty budou zároveň sloužit pro potřeby rozhodnutí MZe, případně jako podklad pro jednání s Evropskou komisí.

Struktura a termíny výstupů

  1. Modelová analýza zemědělských podniků v závislosti na zemědělské příjmy a podpory z I. pilíře SZP z aktuálních dat.
    Termín: červenec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě