Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly (Rymeš)

Číslo úkolu: 4413

Odpovědný řešitel: Mgr. Patrik Rymeš

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1012 a 1013

Odpovědný pracovník: Ing. Michaela Šolcová

Věcný obsah úkolu

 1. Akvizice knih, časopisů a elektronických informačních zdrojů v závislosti na výši subdodávek. Vyčlenění rozpočtu na akvizici knih, zahraničních časopisů, českých časopisů a EIZ. Mezinárodní výměna publikací (sledování efektivnosti výměny). Poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní sítě AGLINET. Katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného třídění, včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru AGROTERM.
 2. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI, vč. výpůjčních a expresních reprografických služeb ve studovně, zpřístupňování digitálních kopií knihovních dokumentů z fondu knihovny na terminálech ve studovně včetně zabezpečení proti zneužití nebo neoprávněnému šíření, doplňkový prodej publikací, evidence cirkulace nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI, kompletace časopisů. Rozvíjení služby Current Contents a DDS (dodávání tištěných a elektronických kopií obsahů časopisů i jednotlivých článků uživatelům na základě jejich objednávek). Meziknihovní služby v rámci ČR. Služba Infopult - zpracování a zveřejňování odborných odpovědí na došlé dotazy.
 3. Rozvoj možností vlastní digitalizace v KAŠ a budování digitalizační jednotky včetně pořízení software pro úpravu a digitalizaci obrazových předloh a nástrojů pro vytváření metadatových souborů.
 4. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe.
 5. Provoz badatelny v budově depozitáře KAŠ v Kojeticích u Prahy.
 6. Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů a sborníků vydávaných na území ČR - Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka. Podání projektu do VISK 9.
 7. Referenční služby - poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových rešerší.
 8. Poskytování služby dálkového přístupu k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) pro registrované uživatele, správa těchto registrací. Správa a rozvoj služeb EIZ včetně pořízení linkovacího nástroje a průběžné sledování jejich využívání s důrazem na využití vyhledavače PRIMO.
 9. Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích.
 10. Retrokatalogizace. Přednostní retrokatalogizace živého fondu. Podání projektu do VISK 5. Vypracování projektu retrokatalogizace fondů KAŠ pro roky 2016-2020 s cílem maximálního zpracování fondů do strojem čitelné podoby (zadávání do online katalogu).
 11. Pokračování prací na koncepci knihovních a informačních služeb rezortu MZe.
 12. Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému, včetně údržby knihovního informačního systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), pravidelné aktualizace a budování rejstříků. Vypracování projektu zapojení KAŠ do Centrálního portálu knihoven (CPK), úpravy a rozšíření knihovního informačního systému pro zapojení do CPK.
 13. Údržba, správa a průběžná aktualizace webových stránek KAŠ a aplikací (zejména FB a Infopult).
 14. Propagace knihovny a jejích služeb.
 15. Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum - zajištění online přístupu k relevantním odborným databázím (jako CAB, FSTA, PQ Agricultural Science Coll., EBSCO). Účast v konsorciích Science Direct a SpringerLink v rámci programu MŠMT. Sledování a vypracování efektivnosti využívání odborných databází.
 16. Podpora odborného vzdělávání pracovníků knihovny.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
  Termín: červenec 2016
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě