Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 (Mrnuštík Konečná)

Číslo úkolu: 4104

Odpovědný řešitel: Ing. Marta Mrnuštík Konečná

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahámová, Ing. Klára Čámská, Ph.D., Ing. Jakub Kučera, Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Jiří Hrabák, nový pracovník (odd. 1211), Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Jan Drlík, Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Zdeněk Nesňal, Ing. Marie Pechrová, Ph.D., Ing. Jan Bejda, Ing. Eduard Slížka, Ing. Josef Kořínek

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

 1. Pro naplnění závazků MZe budou prováděny následující aktivity, které se týkají všech šesti priorit PRV 2014-2020 a všech odpovídajících opatření:
  1. Aktualizace hodnotícího plánu PRV v návaznosti na změny Evaluačního plánu Dohody o partnerství ze strany MMR.
  2. Analýza a rozvoj metodik včetně specifikace vstupních dat pro hodnocení dílčích opatření PRV
  3. Zpracování ročního plánu hodnotících aktivit na rok 2017
  4. Aktualizace přehledu komplementarit a synergií PRV a ostatních programů ESIF, PRV a jiných nástrojů EU (LIFE+, Horizont 2020), vzájemných vazeb I. a II. pilíře SZP a národních podpor, nastavení systému monitorování a hodnocení komplementárních (synergických) vazeb včetně zapracování dat zajištěných dohodou MZe a dotčených resortů či organizací.
  5. Vedení a doplňování databáze indikátorů k jednotlivým prioritám a opatřením PRV 2014-2020 (sběr dat a zpracování dat, využívání existujících databází a se záštitou MZe zpřístupnění těch, které dosud využívané nejsou atd.) a to včetně indikátorů, které slouží k zjišťování sekundárních efektů podpor PRV a horizontálních témat (klima, inovace, životní prostředí) pro účely zajištění dat k hodnocení
  6. Na základě vývoje kontextových ukazatelů příprava časových řad a analýz pro posouzení rozvojových potřeb (výstup posouzení rozvojových potřeb je plánován na začátek 2017).

Struktura a termíny výstupů

 1. III. Q 2016 (aktualizace EP DoP-gesce MMR, musí být připravena do 15. září, aktualizace EP PRV následuje).
 2. I. Q 2016.
 3. III. Q 2016 (předpoklad září, vzhledem k termínu jednání MV PRV).
 4. II. Q 2016.
 5. návrh: II. Q 2016 (předpoklad duben-květen; aktualizace dle dostupnosti dat).
 6. IV. Q 2016 (aktualizace dle dostupnosti dat).
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě