Odborný servis pro MZe v roce 2016

Název úkolu:

Analýza rezortních knihoven (Doboš)

Číslo úkolu: 4416

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Mgr. Patrik Rymeš

Věcný obsah úkolu

 1. Vypracování analýzy rezortních knihoven v návaznosti na připravovanou novou „Koncepci rozvoje knihoven na období 2016-2020 (2025)“ s ohledem na již provedený průzkum formou dotazníkového šetření v roce 2012, který byl proveden v souvislosti se schválenou „Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven“:
  • Zorganizování pracovního setkání zemědělských knihovníků v prvním čtvrtletí roku 2016 včetně zajištění místa konání, přednášejících, občerstvení. Okruh preferovaných knihoven stanoví garant úkolu.
  • Příprava prezentace záměru MZe pro analýzu resortních knihoven a formulace požadavků pro připravované dotazníkové šetření. Prezentace na pracovním setkání zemědělských knihovníků.
  • Příprava dotazníkového šetření včetně metodických pokynů, distribuce dotazníků a osobní konzultace podle potřeby jednotlivých knihoven (orientace zejména na akviziční činnosti, budování, využívání, zpracování a uchování knihovního fondu, technické, personální a metodické zajištění, struktura uživatelů a služeb, zapojení do kooperačních programů, národní a mezinárodní spolupráci).
  • Sběr dat, vytvoření statistického modelu.
  • Vyhodnocení dotazníkového šetření a osobních konzultací.
  • Prezentace výsledků analýzy rezortních knihoven do konce roku 2016 podle požadavku MZe.
 2. Bližší specifikace bude upřesňována na kontrolních dnech.

Struktura a termíny výstupů

 1. Předložení výsledků průzkumu - průběžná zpráva.
  Termín: červen 2016
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: prosinec 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě