Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2016

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 (Abrahamová)

4102

Odborná operativní činnost pro MZe (Šolcová)

4104

Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 (Mrnuštík Konečná)

4105

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020 (Čámská)

4106

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020-tržní statky (Chaloupka)

4107

Zajištění podpůrných nástrojů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - netržní statky (Pechrová)

4108

Posouzení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen DZES) za období 2010-2015 (Trantinová)

4109

Problematika ochrany přírodních zdrojů a tvorby krajiny, poskytování veřejných statků v rámci vztahů zemědělství k venkovu (Čámská)

4110

Analýza SZP z hlediska podpory živočišné výroby (Šolcová)

4111

Aktualizace sazeb dotačního programu - Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat (Abrahamová)

4112

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných oblastech (Doucha)

4201

Sledování nákladů u Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 2014-2018 pro Českou republiku (Součková)

4202

Sledování opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice (Menzlová)

4203

Vyhodnocení Programu podpor pro vinohradnictví a vinařství v České republice (Abrahamová)

4204

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR (Abrahamová)

4205

Odborné poradenství při přípravě a realizaci evaluačních aktivit v OP Rybářství 2014-2020 (Abrahamová)

4206

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů (Bošková)

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami) (Šejnohová)

4214

Oceňování a využití zemědělského půdního fondu (Voltr)

4215

Agrární trh práce (Spěšná)

4217

Analýza vzdělávacích potřeb resortu s důrazem na střední odborné školství (Spěšná)

4220

Podpora hodnocení a řízení opatření "Dobré životní podmínky zvířat" pro PRV 2015-2020 (Rádlová)

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28 (Pokorný)

4222

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2016 (Bošková)

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015 (Pohlová)

4224

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 (Pohlová)

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby (Štiková)

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD (Bříšková)

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11) (Náglová)

4229

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2014/2015 (Bříšková)

4231

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2015 (Špička)

4232

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (Boudný)

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR (Vilhelm)

4234

Modelová analýza zemědělských podniků v závislosti na zemědělské příjmy a podpory z I. pilíře SZP (Humpál)

4235

Přehled národních podpor a dotací v rostlinné a živočišné výrobě ve vybraných členských zemích EU (Humpál)

4236

Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů (Vilhelm)

4237

Podpory pro podniky v oblastech s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními (Kučera)

4238

Analýza nákladů a výnosů rostlinných a živočišných výrobků v ČR a ve vybraných členských zemích EU (Janotová)

4239

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit rostlinné a živočišné výroby v roce 2015 a v I. pololetí 2016 (Janotová)

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (Hanibal)

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství (Hanibal)

4402

Školení v právní oblasti - duševní vlastnictví (Bajnar)

4403

Akreditace vzdělávacího programu "Roční seminář pro vodoprávní úřady" (Doudová D.)

4404

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS) (Bajnar)

4407

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016 (Stránská)

4408

Realizace seminářů na téma "Program rozvoje venkova na období 2014-2020: priority a opatření pro lesní hospodářství" (Bajnar)

4411

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin (Macháčková M.)

4412

Projekt podpory zdraví "Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa" (Bajnar)

4413

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly (Rymeš)

4414

Digitalizace fondu KAŠ, starých českých zemědělských časopisů (Nushartová)

4415

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína Švehly (Doboš)

4416

Analýza rezortních knihoven (Doboš)

4417

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola (Sládek)

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělání (Krištoufek)

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (Bajnar)

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (Krištoufek)

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz (Doudová D.)

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání (Bajnar)

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat (Krištoufek)

4520

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2016 (Kozlovská)

4521

Technická podpora akcí kabinetu a kanceláře ministra (Minář)

4522

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin (Minář)

4523

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (Minář)

4524

Stanovení principů pasportizace informací a dat, jejich správy v prostředí resortu MZe pro potřeby analýz Ministra zemědělství, poradců ministra, organizací v resortu MZe a následné publikování široké veřejnosti (Havlíček)

4525

Formální a funkční návrh Open data pro MZe a resort (Havlíček)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě