Články (impakt, světová databáze, recenze, sborník v RIV) rok 2016

Český zahraniční obchod s masem a masnými výrobky

Maso a masné výrobky jsou základními komponentami výživy. Česká republika má dlouhou tradici v oboru Řezník – uzenář a maso a masné výrobky jsou významnou součástí potravinářského průmyslu. Bohužel se však tato část potravinářského průmyslu potýká na jedné straně s dlouhodobě významnými dovozy masa z okolních zemí a na straně druhé čelí nízkému zájmu mladých lidí o uplatnění v oboru. Zejména po vstupu ČR na jednotný evropský trh v roce 2004 se nízká konkurenceschopnost českých zpracovatelů masa odrazila v záporné bilanci obchodu s touto komoditou. Cílem článku je podrobně a za delší časové období zhodnotit vývoj a strukturu českého zahraničního obchodu s masem a masnými výrobky, a to i v kontextu obchodu s živými zvířaty a potravinářských výrobků. Součástí práce je identifikace skupin výrobků, u nichž má ČR komparativní výhodu a u nichž má komparativní nevýhodu.

Pohlová, K., Mezera, J., Špička, J.

Acta Oeconomica Pragensia. Volume 24, Number 02. 2016, s. 63-80. Online ISSN 1804-2112

Odkaz na stránky časopisu zde.

 

Komodifikace venkova a utváření identity regionu

Článek se zaměřuje na komodifikaci a marketizaci českých venkovských oblastí a konsekvence, které tyto procesy mají na regionální identity. Prostřednictvím případové studie místní akční skupiny (MAS) sledujeme konstrukci venkoskosti a způsoby, jakými je venkovskost používána jako nástroj identity a vnášena na trh. Studie je vedena konstruktivistickým přístupem sociologie venkova, která zdůrazňuje mnohoznačnost významů připisovaných jednotlivými zúčastněnými stranami. Studie upozorňuje na politiku identity vytvořenou programy pro rozvoj venkova a důsledky, které mají pro definování regionálních hranic a za používání pojmu "venkovskosti". Komodifikace a kulturní ekonomika vytváří prostor, kde je možno na trh vnést přírodní a kulturní dědictví. Zřízení certifikované značky regionálních produktů je důležitým nástrojem kulturní ekonomiky. Ve studii jsou sledovány dvě vrstvy identit, přičemž tvrdíme, že napětí mezi vrstvami marketizovaných identit a identit kvazipřirozených odráží napětí mezi odborným i laickým diskurzem venkovskosti.

Delín, M., Pospěch, P.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (2), p. 209-236. Online ISSN 2336-128X.

Odkaz na článek zde.

 

Vývoj přístupů ke zkoumání venkova v rurální sociologii

Tato přehledová studie nabízí ucelený souhrn různých přístupů studia venkovskosti v rurální sociologii (sociologii venkova). Představuje práce sociologických klasiků Tönniese, Durkheima a Webera, proces ustanovování rurální sociologie jako samostatné disciplíny v počátcích 20. století v USA, poválečný rozvoj v Evropě až k současnému paradigmatickému rozvětvení. Studie upozorňuje na hlavní rozpory mezi strukturálními a kulturálními přístupy na jedné straně a mezi základní a aplikovanou rurální sociologií na straně druhé. V závěrečné části je podán stručný přehled české a slovenské rurální sociologie.

Delín, M., Pospěch P.

Sociológia - Slovak Sociological Review 48 (1): 5-24. ISSN 1336-8613.

Odkaz na článek zde.

 

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě