Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Číslo úkolu: 4106

Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Sestavení, správa a aktualizace databáze tržních cen komodit a variabilních vstupů (vstupy a výstupy projektů) pro kontrolu plánovaného rozpočtu – hospodárnosti a pro verifikaci předpokladů cen ve finančním plánu projektů.
 2. Ceny komodit a vstupů budou predikovány na úrovni ročních cen, přičemž predikce bude provedena ve formě desetiletého výhledu, nebo na kratší dobu dle disponibilních dat.
 3. Predikce cen bude provedena jako bodový odhad cen.
 4. Databáze se týká následujícího seznamu zemědělských komodit, pro které bude možné zpracovat monitoring a predikci cen: pšenice potr., pšenice krmná, ječmen slad., ječmen krm., žito, oves krmný, kukuřice krmná, brambory konzumní, jablka česaná, cibule, zelí bílé hlávkové, semeno řepky olejné, mák setý, mléko celkem, mléko I. a Q, býci SEUR, jalovice SEUR, krávy SEUR, skot SEUR průměr, prasata SEU, kuřata jatečná I. tř., vejce slep. konzum. tříděná v tis. ks, vejce slepičí kateg. M.
 5. Seznam variabilních vstupů, pro které bude možné zpracovat monitoring a predikci cen: Osiva a sadba, energie a maziva, hnojiva a přípravky k ochraně, veterinární náklady a krmiva v souladu s nákladovou strukturou SZÚ a nákladového šetření ÚZEI. Predikce jednotkových nákladů se bude odvíjet od predikcí základních cen vstupů (např. PHM, hnojiva, pracovní vstup) a technologické transformace vstupů do nákladů a ekonomických efektů pro standardizované typové podniky.

Struktura a termíny výstupů

 1. Sestavení databáze.
  Termín: duben 2015
 2. Správa a aktualizace databáze.
  Termín: červenec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě