Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Zajištění podpůrných nástrojů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - netržní statky

Číslo úkolu: 4107

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Pechrová, Ph.D.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahámová

Věcný obsah úkolu

  1. Sestavení, správa a aktualizace stínových cen (společenské hodnoty) hlavních netržních statků (externalit, příp. některých veřejných statků), které lze očekávat, že se budou opakovaně objevovat v investičních projektech PRV: Vypracování seznamu pravděpodobných netržních statků/externalit, které bude potřebné ocenit ve vazbě na jednotlivé typy investičních projektů PRV 2014-2020.
  2. Vypracovat metodiku oceňování těchto statků/ sběru dat pro vybrané typy.
  3. Provést šetření s cílem ocenit tyto statky/externality v objemu, který umožní lidské a finanční kapacity roku 2015, tj. pokud bude stanovována stínová cena nově (a nebude využito již stávajících zjištění např. pro potřeby MMR, MŽP, MD, MPO apod.). Předpokladem je zjištění 1-2 stínových cen externalit dle výběru ÚZEI s předchozí konzultací s MZe.
  4. Výsledky oceňování netržních statků/externalit připravit k používání v CBA (např. definovat pravidla pro použití). 

Struktura a termíny výstupů

  1. Průběžná zpráva.
    Termín: červen 2015
  2. Výstupní zpráva.
    Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě