Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Číslo úkolu: 4405

Odpovědný řešitel: Kristýna Stránská

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Vzhledem k povinnosti implementace legislativních předpisů EU je nutné zabezpečit informovanost a poradenství v souladu s povinnostmi vyplývajícími z legislativních předpisů směrem k odborné veřejnosti (hospodářským subjektům a obchodníkům). Dále je nutné proškolit odborný personál příslušných orgánů státní správy, který bude zabezpečovat výkon a provádění legislativních předpisů.
  Cílem úkolu je zabezpečit organizaci požadovaných seminářů pro různé cílové skupiny dle rozepsaného harmonogramu.
  Rozpis činností:
   • zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu,
   • zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům,
   • zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů, včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb,
   • zajištění propagace akcí formou inzerce například v odborném tisku a na internetu,
   • zajištění komunikace s účastníky - zhotovení a distribuce pozvánek.

Hlavním nástrojem pro splnění uvedeného úkolu, vyplývajícího z členství ČR v EU, bude seriál seminářů s různými typy školení.
Semináře jsou strukturovány dle rozdílných cílových skupin:

  1. odborná veřejnost (dle nařízení hospodářské subjekty a obchodníci s důrazem na dovozce)
   • 20 regionálně členěných jednodenních seminářů v menších městech po celé ČR (10 na jaře, 10 na podzim 2015), s možným využitím spolupráce poboček České lesnické společnosti v regionech,
   • studijní materiály;
  2. noví lektoři
   • 2 jednodenní semináře, dle aktuálních požadavků (podzim 2015),
   • studijní materiály;
  3. příslušné orgány (Česká obchodní inspekce, Policejní prezidium, Celní správa, pověřená osoba)
   • 3x jednodenní seminář - představení a určování jednotlivých druhů dřeva domácích a exotických dřevin (průběh roku 2015),
   • studijní materiály;
  4. příslušné orgány (MZe + pověřená osoba + krajské úřady + Česká obchodní inspekce a další)
   • dvoudenní workshop - hodnocení stávajícího stavu implementace legislativy (říjen až prosinec 2015).

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: leden 2016
  © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě