Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Sledování a hodnocení nastavení I. pilíře SZP pro ČR v období 2015-2020 včetně dopadů ozelenění do produkce a podnikové ekonomiky

Číslo úkolu: 4234

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků 1232

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. TÚ bude sledovat a hodnotit nastavení jednotlivých režimů přímých plateb v ČR od roku 2015 jednak pro administrativní účely (v souvislosti s mírou chybovosti ze strany žadatelů a dále s ohledem na administrativní a finanční zátěž), a z pohledu naplňování cílů SZP vymezených pro I. pilíř. Účelem TÚ bude posouzení nastavení přímých plateb, účinnosti vzhledem k dosahování cílů SZP stanovených legislativou a poskytnutí podkladových dokumentů nutných pro možné přezkoumání rozhodnutí ČR, i pro opatření, která nebyla ČR aplikována a notifikována EK k 1. 8. 2014. Součástí úkolu bude dále vymezení dobré praxe v jednotlivých režimech přímých plateb a návrh na případné úpravy nastavení, včetně monitoringu postupů v jednotlivých členských státech. TÚ bude zaměřen zejména na aktivního zemědělce, mladého zemědělce, ozelenění a opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. Podkladové dokumenty budou zároveň sloužit pro potřeby rozhodnutí MZe, případně jako podklad pro jednání s Evropskou komisí.
  V případě ozelenění bude rovněž sledovat synergické efekty s opatřeními mířenými na životní prostředí, včetně dopadů na podnikovou ekonomiku. TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě provedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR.

Struktura a termíny výstupů

 1. Ad hoc výstupy, vzhledem k aktuálně projednávaným tématům v rámci přímých plateb a notifikací EK.
  Termín: průběžně
 2. Stanovení metodiky sledování a hodnocení (definování ukazatelů, vymezení zdrojů dat, popis postupu hodnocení, stanovení cílů a jejich kvantifikace).
  Termín: únor 2015
 3. Zpráva o nastavení přímých plateb, analýza a porovnání s nastavením ČR, včetně zohlednění národních specifik.
  Termín: březen 2015
 4. Propočet sazeb TNA v roce 2013.
  Termín: březen 2014
 5. Propočet finanční obálky pro mladého zemědělce, ozelenění (přepočítávací a váhové koeficienty, kolektivní a regionální provádění, environmentálně citlivé TTP).
  Termín: červenec 2015
 6. Hodnocení nastavení aktivního zemědělce (negativní seznam prostřednictvím CZ NACE, sledování zemědělských a nezemědělských příjmů, hranice 5000 €).
  Termín: říjen 2015
 7. Zpráva o účinnosti greeningu, analýza na základě stanovených ukazatelů, posouzení dopadů na úrovni podnikové i na úrovni národní.
  Termín: prosinec 2015
 8. Sledování a hodnocení nastavení I. pilíře SZP a jeho účinnosti na základě stanovených ukazatelů a cílů za účelem možné revize rozhodnutí ČR a jako podklad pro jednání s EK (např. ke společné zprávě o výsledcích a výkonnosti SZP v členských státech EU).
  Termín: periodicky září 2015-2020
 9. V rámci dlouhodobého sledování provést v roce 2015 a následných letech programového období vyhodnocení nastavení a provázanosti I. pilíře společně s jeho synergickými efekty s II. pilířem SZP, zejména v rámci ozelenění a agro-envi-klimatického opatření, a jejich dopady na podnikovou ekonomiku v ČR pro celé programovací období 2015-2020. Zpráva by měla posoudit dopad na ekonomiku podniku a změny ve struktuře podniku, návrhy změn z hlediska struktury podpor, v roce 2015 modelově, na konci programovacího období na základě skutečnosti (rozkrýt případné duplicity, přidání/ubrání opatření, vyhodnotit využitelnost opatření).
  Termín: periodicky září 2015-2020
 10. Předložení závěrečné zprávy.
  Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě