Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Situace v odborném zemědělském školství

Číslo úkolu: 4217

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků 1213

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Analýza a hodnocení věkové, vzdělanostní a profesní struktury pracovníků v zemědělství.
  2. Analýza a hodnocení situace absolventů zemědělských škol na trhu práce: vývoj a struktura počtu absolventů zemědělských odborných škol, míra nezaměstnanosti absolventů zemědělských odborných škol, regionální hlediska.
  3. Empirický výzkum potřeb odborného vzdělávání: dotazníkové šetření zaměřené na zjištění předpokládaných kvantitativních i kvalitativních potřeb zemědělských zaměstnavatelů (tj. šetření očekávané potřeby pracovních sil v zemědělských podnicích) - distribuci a sběr dotazníků prostřednictvím SZIF zajistí MZe, zpracování vlastními silami.
  4. Hloubkové rozhovory a dotazníkové šetření mezi řediteli středních odborných zemědělských škol o vazbách na zemědělskou praxi (uplatnění absolventů, spolupráce s podniky apod.); sběr dat i zpracování vlastními silami.
  5. Vyhodnocení potřeb odborného vzdělávání v resortu.

Struktura a termíny výstupů

  1. Situace v odborném zemědělském školství.
    Termín: listopad 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě