Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014-2020: priority a opatření pro lesní hospodářství“

Číslo úkolu: 4408

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Kristýna Stránská

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

Obsahově a organizačně zajistit 4 jednodenní vzdělávací akce formou semináře pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost. Cílem je účastníky seznámit s obsahem nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství.

Rozpis činností:

  1. zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu,
  2. zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům,
  3. zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů, včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb,
  4. zajištění propagace akcí například formou inzerce v odborném tisku a na internetu,
  5. zajištění komunikace s účastníky - zhotovení a distribuce pozvánek.

Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (2x Čechy, 2x Morava), počet účastníků cca 40 osob na akci.
Termín: květen, červen, září, říjen

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě