Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Příprava hodnocení a podpora opatření pro životní prostředí pro PRV 2015-2020

Číslo úkolu: 4105

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Úkol bude zaměřen na podporu řízení následujících opatření PRV 2015-2020 a přípravu jejich hodnocení v celém programovém období:

 • Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
 • Ekologické zemědělství (EZ)
 • Podpory v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)
 • Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)
 • Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
 • Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů – environmentální podopatření

Příprava dat pro systematické hodnocení opatření v období 2015-2020 a pro podporu řízení těchto opatření (v prvním roce zejména získání tzv. baseline data, tj. dat popisujících výchozí stav). Příprava hodnocení efektů těchto opatření na životní prostředí, jeho složky a ekosystémové služby.
Rozpracování základních metod hodnocení.

AEKO, EZ a Natura 2000

Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekonomickou situaci podniků, které byly ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních či titulech.
Podpora dopracování odpovídajících Nařízení vlády.
Analýza možností přesnějšího cílení zejména nadstavbových titulů AEKO, nových forem kompenzací a zavedení na míru nastavených způsobů poradenství, analýza výhod a nevýhod „integrovaných“ titulů zaměřených obecně např. na biodiverzitu ve srovnání se specifickými tituly zaměřenými např. odděleně na vegetaci či na hmyz. Analýza možností řešení konfliktů mezi ochranou přírody, běžným hospodařením a ekologickým zemědělstvím na konkrétních příkladech z praxe.
Podpora osvěty u AEO, Natura 2000 a EZ mezi zemědělci a státní správou (např. přednášky a workshopy).
Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná.

Opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Analýza dosavadního působení plateb LFA ve vztahu k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, k péči o krajinu, udržitelnému hospodaření na půdě, udržení pracovních sil na venkově.
Podrobná analýza ekonomické situace farem podle LFA, výrobního zaměření a velikosti na základě ukazatelů, užívaných v rámci EU. Modelování dopadu změn zemědělské politiky od roku 2014 do výsledků farem podle LFA (změny oproti průměru 2011-2013).
Rozbor kritérií současné horské oblasti z hlediska změn v administrativním členění ČR od doby vymezení této oblasti. Zpracování kvantifikací dopadu změn v administrativním členění oblastí LFA-H jako podkladu pro rozhodování MZe, včetně přípravy odpovídajících mapových podkladů.

Lesnická environmentální opatření

Příprava metodického postupu a zajištění vstupních dat pro hodnocení přínosů opatření pro životní prostředí – ve spolupráci s ÚHÚL.

Struktura a termíny výstupů

 1. Dílčí výstup (aktualizace databáze EP).
  Termín: březen, červen, září 2015
 2. Závěrečná zpráva.
  Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě