Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016

Číslo úkolu: 4407

Odpovědný řešitel: Kristýna Stránská

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu s výše uvedeným Akčním plánem a dále se Strategií pro mládež 2020, Strategickým plánem vzdělávání pro udržitelný rozvoj - Akčním plánem VUR do r. 2015, Usnesením vlády ČR č. 342 ze dne 12. května 2014.
Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů. Semináře by měly pomoci lesním pedagogům připravit akce pro různé cílové skupiny, kterým srozumitelně představí témata související se zásadami principů udržitelného rozvoje a udržitelného obhospodařování lesů. Dalším úkolem seminářů je analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout.
 1. K naplnění cíle úkolu budou uspořádány tyto dvoudenní semináře:
  • Seminář s mezinárodní účastí - výměna zkušeností s realizací akcí lesní pedagogiky pro všechny cílové skupiny a příprava společného mezinárodního projektu. (termín konání: březen - duben 2015).
  • Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na spolupráci lesních pedagogů napříč lesnickými subjekty při přípravě akcí v rámci Evropského týdne lesů 2015 včetně propagace lesní pedagogiky a tvorby společných didaktických materiálů. (termín konání: červen 2015).
  • Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů, jehož cílem je připravit aktivity pro děti a mládež, které jim umožní aktivně procvičit teoretické vědomosti o lesním hospodářství a myslivosti zaměřené na udržitelné obhospodařování lesa a udržitelný rozvoj krajiny. (termín konání: říjen 2015).
 2. Přípravná a organizační činnost:
  • Zpracování obsahu podpůrných studijních, informačních a propagačních materiálů, ve spolupráci s lektory a pracovní skupinou zabývající se lesní pedagogikou v ČR. Tisk textových studijních a informačních materiálů a výroba CD nosičů. Příprava seminářů - zajištění vhodných prostor a lektorů včetně uzavírání smluv, příprava technického zabezpečení, nabídka seminářů cílové skupině a shromáždění podkladů k evidenci účastníků na seminářích.
   Termín: v návaznosti na termíny konání seminářů
 3. Realizace:
  • Přímá koordinace a logistické zajištění realizace pracovně-vzdělávacích seminářů lesních pedagogů v místě realizace. Zajištění podmínek pro realizaci praktických metod výuky, přednášek a panelové diskuse.
   Termín: v návaznosti na termíny konání seminářů

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě