Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Podpora resortního odborného vzdělávání

Číslo úkolu: 4433

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1410

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe a do výuky středních odborných škol (exkurze žáků středních odborných škol do výzkumných ústavů a VŠ). Ve spolupráci ČZU připravit a realizovat dva kurzy k problematice ukončených teoretických výstupů. Rovněž spolupracovat s dalšími univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením.
 2. Vzdělávání pedagogů středních odborných škol k odborné resortní problematice.
 3. Tvorba e-learningových kurzů pro učitele škol Trvalé vzdělávací základny, témata budou specifikována podle priorit MZe.
 4. Zajištění odborného vzdělávání lektorů kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání v oblasti ochrany rostlin.
 5. Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývající vzdělávací a kontrolní činnosti ve spolupráci s MZe ve školách při realizaci kurzů, účasti na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.
 6. Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe.
 7. Akreditace vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV.
 8. Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie celoživotního učení.
 9. Plnění úkolů při přípravě PRV (pracovní skupina inovace).
 10. Plnění úkolů vyplývajících z koncepce vzdělávání MZe na období 2015-2020 (propagace, predikce).
 11. Sestavení katalogu středních škol odborného vzdělávání s obory s rezortním zaměřením (forma výstupu bude upřesněna na kontrolních dnech).
 12. Vzdělávání garantů vzdělávacích institucí (Kurz komunikačních dovedností).

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-l).
  Termín: červenec 2015, leden 2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě