Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

Číslo úkolu: 4220

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Ing. Iveta Bošková, PhD., Mgr. Jana Teichmanová, Ing. Klára Čámská, Ph.D., Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Veronika Kohoutová

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahámová

Věcný obsah úkolu

  • Podpora řízení a hodnocení tohoto opatření PRV 2015-2020:
    • vytvořit datovou baseline pro hodnocení opatření Dobré životní podmínky zvířat, a to v oblasti běžné praxe podle typů chovů, technologií a dalších hledisek klíčových z hlediska hodnocení tohoto opatření;
    • při zohlednění intervenční logiky navrhnout způsob hodnocení jednotlivých podopatření za využití dostupných dat.
  • Rozsah TU bude zahrnovat ta podopatření, která budou v jednání s EK spolu s celým PRV odsouhlasena.

Struktura a termíny výstupů

  1. Roční výstup.
    Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě