Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

Číslo úkolu: 4226

Odpovědný řešitel: Ing. Barbora Říhová

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků 1200, popř. dalších úseků ÚZEI dle odborného zaměření předmětné problematiky

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Vypracovat podklady ke každoročnímu monitoringu a hodnocení podpor pro OECD s rozšířením v oblasti podpor obecných služeb.
  2. Vypracovat pozice k materiálům pracovních orgánů OECD, na jejichž činnosti ÚZEI participuje + v případě osobní účasti též zprávy z jednání těchto pracovních orgánů (včetně úkolů s termíny, které vyplynou z jednání).
  3. Zpracovat dotazníky OECD podle aktuálních požadavků.

Struktura a termíny výstupů

  1. ad a) Zemědělská politika ČR v období 2013-2014.
    Termín: leden 2015
  2. ad b) Termín: pozice je odevzdávána tři pracovní dny před jednáním, zpráva do 10 pracovních dnů po jednání
  3. ad c) Termín: průběžně v roce 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě