Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Implementace cílů a doporučení akčního plánu pro biomasu na období 2012-2020

Číslo úkolu: 4227

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odb. 1230

Odpovědný pracovník: Ing. Medonos Tomáš, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Cílem tohoto tematického úkolu je podpora implementace cílů a doporučení vyplývajících ze schváleného Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012-2020 (dále jen „APB“). Studie bude zaměřena hlavně na analýzu systému monitoringu využívání zemědělské biomasy v ČR z pohledu výroby energie a určení silných a slabých stránek tohoto systému. Součástí výstupů budou návrhy praktických řešení na zlepšení systému monitoringu. Zpracovatel se bude rovněž podrobně zabývat vstupy jednotlivých druhů zemědělské biomasy do bioplynových stanic - biomasových výtopen, tvaroven pevných biopaliv (peletárny) a tepelných elektráren a svá zjištění vyhodnotí v kontextu aktuálního potenciálu rostlinné a živočišné výroby. Celá problematika bude řešena v návaznosti na klimaticko-energetický rámec EU stanovující cíle pro snižování emisí skleníkových plynů v sektoru zemědělství a zejména výrobu energií z OZE.

Struktura a termíny výstupů

    Struktura analýzy bude průběžně konzultována se zadavatelem.
  1. Dílčí výsledky.
    Termín: červen 2015
  2. Konečný materiál.
    Termín: listopad 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě