Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Hodnocení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen DZES) za období 2010-2014 a návrhy pro možné úpravy

Číslo úkolu: 4108

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Jakub Kučera, kolektiv pracovníků 1212

Odpovědný pracovník: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. TÚ bude provedena SWOT analýza nastavení těch standardů DZES, které jsou nadále zařazeny v rámci SZP 2015+ z pohledu jejich cílů stanovených evropskou legislativou, bude provedeno porovnání s nastavením v hlavních středoevropských ČS a zhodnocení dosavadní účinnosti stanovených opatření dle standardů vůči záměrům ovlivnění a snížení negativních dopadů zemědělské činnosti na přírodu a krajinu včetně návrhů na úpravu standardů pro zlepšení účinnosti jejich působení na vymezené cíle a aktuální situaci při řešení předcházení negativním vlivům na životní prostředí v rámci ČR. TÚ bude definována matice pro účely zhodnocení účinnosti každého jednotlivého opatření daného standardy DZES. TÚ bude obsahovat také analýzu zhodnocení účinnosti standardů DZES na vzorku PB nebo vytipovaných lokalitách, na kterých byly použity opatření stanovené standardy DZES zejména z pohledu protierozních opatření, opatření pro používání hnojiv nebo regulace invazních druhů rostlin. Analýza bude podložena číselnými údaji. Součástí TÚ bude vymezení dobré praxe a doporučení na případnou úpravu nastavení. V průběhu řešení TÚ se předpokládá úzká spolupráce se zástupci zadavatele - MZe zejména při nastavení hodnotící matice a při upřesnění jednotlivých částí zadání tak, aby výsledek TÚ plně odpovídal požadovanému záměru. Současně při řešení hodnocení jednotlivých opatření daných standardy DZES a při získávání potřebných informací se předpokládán úzká spolupráce se zástupci nevládních organizací, odborných institucí a krajů, obcí.

Struktura a termíny výstupů

 1. Příprava metodiky hodnocení, stanovení ukazatelů, postupů hodnocení.
  Termín: únor 2015
 2. Obecné zhodnocení nastavení standardů DZES (přínosy, negativa, možnosti) z pohledu jejich cílů, legislativního vymezení, nastavení v ostatních členských státech.
  Termín: březen 2015
 3. Analýza hlavních stránek negativního působení zemědělské činnosti na území ČR a návrhů řešení opatřeními dle standardů DZES, které je možné uplatnit v rámci stanoveném legislativou EU a dle podmínek v ČR.
  Termín: duben, květen 2015
 4. Zhodnocení účinnosti opatření jednotlivých standardů DZES dle nadefinované matice vůči jejich cílům a návrhy možných řešení pro doplnění standardů DZES a zhodnocení účinnosti nových návrhů zejména co se týče eroze, používání hnojiv a POR, zajištění pokryvu půdy, postupů pro zachování organických složek půdy a regulace invazních druhů rostlin, které je nyní stanoveno opatřeními:
  • ochranné pásy podél vod (definování nejrizikovějších lokalit, stanovení optimální šíře pro používání hnojiv, možnosti řešení pro používání POR – úlety, odplavení);
  • pokryvnost půdy (optimální řešení z pohledu environmentálního a z pohledu zemědělské praxe);
  • zhodnocení postupů pro ochranu půdy v oblastech ohrožených vodní a větrnou erozí (nové možnosti);
  • zachování organické hmoty v půdě (definování nejúčinnějších metod s ohledem na specifika českého zemědělství, nové možnosti);
  • ochrana krajinných prvků (možnosti a řešení zařazení mokřadů);
  • regulace invazních druhů rostlin (nejúčinnější, nejefektivnější a nejlevnější řešení z pohledu zasažených lokalit a struktury hospodářství v těchto lokalitách).
   Termín: červen až říjen 2015
 5. Předložení závěrečné zprávy.
  Termín: prosinec 2015
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě