Odborný servis pro MZe v roce 2015

Název úkolu:

Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 a jeho řízení

Číslo úkolu: 4104

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

 1. Průřezově pro celý PRV 2014-2020:
  Pro naplnění závazků MZe budou prováděny následující aktivity, které se týkají všech šesti priorit a všech odpovídajících opatření:
  • Vedení a doplňování databáze indikátorů k jednotlivým prioritám a opatřením PRV 2014-2020 (sběr dat a zpracování dat, využívání existujících databází a zpřístupnění těch, které dosud využívané nejsou atd.) a to včetně indikátorů, které slouží k zjišťování sekundárních efektů podpor PRV a horizontálních témat (klima, inovace, životní prostředí)
  • Systematický sběr dat (v součinnosti s MZe a v návaznosti na povinný i nepovinný monitoring, zadávaný MZe přímo externím zhotovitelům) k posouzení doplňkovosti a případných synergických efektů PRV s dotačními programy národními i evropskými (včetně podpor I. pilíře).
  • Dopracování rámcového hodnotícího plánu pro PRV jako celku včetně definice konkrétních činností pro sběr dat pro jednotlivé roky implementace PRV.
  • Zpracování přehledu hodnotících aktivit pro rok 2016 k prezentaci Monitorovacímu výboru PRV.
 2. Pro opatření priorit 1, 2, 3, 5, 6 (s výjimkou opatření platby za dobré životní podmínky zvířat, které je řešeno v samostatném TÚ, rovněž priorita 4 je řešena v samostatném TÚ)
  • Vybudování postupů systematického zpracovávání dat pro socio-ekonomické ukazatele podpořených podniků (např. HPH) s cílem připravit již agregované indikátory, umožňující pravidelné hodnocení, srovnání s ukazateli u nepodpořených podniků.
  • V oblastech, kde bylo zjištěno, že nejsou disponibilní data (ať už ze žádostí o dotaci či jiných dostupných zdrojů) zpracování systému pro jejich získání od žadatele (např. v oblasti přenosu znalostí) či návrh případových studií (např. pro pozemkové úpravy).

Struktura a termíny výstupů

1)

a) Termín informativního zaslání aktualizované databáze vždy k poslednímu dni čtvrtletí daného roku

b) I. Q 2015

c) III. Q 2015

d) III. Q 2015

2)

a) I. Q 2015

b) I. Q 2015

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě