Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2015

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014

4102

Odborná operativní činnost pro MZe

4103

Podpora mezinárodní/národní spolupráce ve výzkumu a vývoji

4104

Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 a jeho řízení

4105

Příprava hodnocení a podpora opatření pro životní prostředí pro PRV 2015-2020

4106

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

4107

Zajištění podpůrných nástrojů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - netržní statky

4108

Hodnocení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen DZES) za období 2010-2014 a návrhy pro možné úpravy

4201

Nastavení paušálů u Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 2014-2018 pro Českou republiku

4202

Sledování opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice

4203

Vyhodnocení Programu podpor pro vinohradnictví a vinařství v České republice

4204

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

4214

Oceňování a využití zemědělského půdního fondu

4215

Agrární trh práce

4216

Zajištění činnosti vědeckých výborů Ministerstva zemědělství

4217

Situace v odborném zemědělském školství

4220

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28

4222

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2015

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2014

4224

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2015

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

4227

Implementace cílů a doporučení akčního plánu pro biomasu na období 2012-2020

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

4231

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2014

4232

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

4234

Sledování a hodnocení nastavení I. pilíře SZP pro ČR v období 2015-2020 včetně dopadů ozelenění do produkce a podnikové ekonomiky

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

4404

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

4405

Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

4407

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016

4408

Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014-2020: priority a opatření pro lesní hospodářství“

4411

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

4412

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz

4413

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly

4414

Digitalizace fondu KAŠ, starých českých zemědělských časopisů

4415

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína Švehly

4423

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin

4428

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělání

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

4520

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2015
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě