Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Strategii pro mládež 2020

Číslo úkolu: 4407

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Kristýna Stránská

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu se Strategií pro mládež 2020, Strategickým plánem vzdělávání pro udržitelný rozvoj - Akčním plánem VUR do roku 2015, usnesením vlády ČR ze dne 9. ledna 2013 č. 11.
  Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů k praktickému provádění aktivit zaměřených na lesnická témata a jejich provázání s výukou na základních školách. Analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout. K naplnění cíle úkolu budou uspořádány dva dvoudenní semináře:
  • Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů zaměřený na přípravu aktivit pro děti a mládež prohlubující teoretické vědomosti o lesním hospodářství a myslivosti, zaměřené na ekonomický a sociální pilíř trvale udržitelného rozvoje (1. pololetí 2014).
  • Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na spolupráci lesních pedagogů a učitelů při přípravě akce lesní pedagogiky. Metodická podpora při přípravě aktivit naplňujících školní vzdělávací programy ZS (2. pololetí 2014).

Struktura a termíny výstupů

 1. Přípravná a organizační činnost:
  Zpracování obsahu podpůrných studijních, informačních a propagačních materiálů.
  Tisk textových studijních a informačních materiálů a výroba CD nosičů.
  Příprava seminářů - zajištění vhodných prostor a lektorů včetně uzavírání DPP, příprava technického zabezpečení, nabídka seminářů cílové skupině a shromáždění a evidence návratek od účastníků.
  Termín: červen 2014
 2. Realizace:
  Přímá koordinace a logistické zajištění realizace pracovně-vzdělávacích seminářů lesních pedagogů v místě realizace. Zajištění podmínek pro realizaci praktických metod výuky, přednášek a panelové diskuse.
  Termín: prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě