Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Podpora resortního odborného vzdělávání

Číslo úkolu: 4433

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků referátu 1412

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe a do výuky středních odborných škol (exkurze žáků středních odborných škol do výzkumných ústavů a VŠ). Ve spolupráci ČZU připravit a realizovat dva kurzy k problematice ukončených teoretických výstupů. Rovněž spolupracovat s dalšími univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením.
 2. Vzdělávání pedagogů středních odborných škol k odborné resortní problematice.
 3. Tvorba e-learningových kurzů pro učitele škol Trvalé vzdělávací základny, témata budou specifikována podle priorit MZe.
 4. Zajištění odborného vzdělávání lektorů kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání v oblasti ochrany rostlin.
 5. Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývající vzdělávací a kontrolní činnosti ve spolupráci s MZe ve školách při realizaci kurzů, účasti na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.
 6. Účast na jednání Výkonné rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.
 7. Akreditace vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV.
 8. Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie celoživotního učení.
 9. Plnění úkolů při přípravě PRV (pracovní skupina inovace).

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
  Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě