Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské knihovny (Knihovny Antonína Švehly)

Číslo úkolu: 4413

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1420

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Věcný obsah úkolu

 1. Akvizice knih a časopisů v závislosti na výši subdodávek, mezinárodní výměna publikací (sledování efektivnosti výměny), poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní sítě AGLINET a katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného třídění, včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru AGROTERM.
 2. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI, vč. výpůjčních a expresních reprografických služeb ve studovně, doplňkový prodej publikací, evidence cirkulace nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI, kompletace časopisů. Rozvíjet služby Current Contents a DDS (dodávání tištěných a elektronických kopií obsahů časopisů i jednotlivých článků uživatelům na základě jejich objednávek).
 3. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe.
 4. Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů a sborníků vydávaných na území ČR - Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka.
 5. Referenční služby - poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových rešerší. Správa licencovaných elektronických informačních zdrojů a průběžné sledování, jejich využívání s důrazem na využití vyhledavače PRIMO.
 6. Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích.
 7. Pokračování prací na koncepci knihovních a informačních služeb resortu MZe.
 8. Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému, včetně údržby knihovního informačního systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), pravidelné aktualizace a budování rejstříků. Údržba webových stránek KAŠ.
 9. Zajišťování provozu a obsahu webových portálů Agronavigátor (ÚZEI) a Bezpečnost potravin (MZe), které je realizováno na základě průběžného zpracovávání a vkládání informační záznamů s funkcemi signálního, lokačního anebo oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. K aktuálním nebo vyžádaným tématům zpracování informačních přehledů, které jsou rovněž zveřejňovány na uvedených veřejně přístupných portálech. Poskytování informací s možností průběžného sledování nebo cíleného vyhledávání, a také formou zasíláním vybraného uživatelského profilu e-mailem s periodicitou dle vlastního výběru uživatele. V návaznosti na službu Infopult zpracování a zveřejňování odborných odpovědí na došlé dotazy.
 10. Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum - zajištění online přístupu k databázím CAB, FSTA, PQ Agricultural Science Coll., EBSCO, Science Direct (Elsevier) a Springer v rámci členů konsorcií programu MŠMT (vypracování efektivnosti využívání databází).

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu (a-j).
  Termín: červen, prosinec 2014
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě