Odborný servis pro MZe v roce 2014

Název úkolu:

Dopracování dokumentu PRV a budování systému pro hodnocení jeho vlivu

Číslo úkolu: 4104

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Vilhelm Václav, CSc.

Věcný obsah úkolu

 1. Spolupráce na dopracování dokumentu PRV:
  • dopracování analytické části, zejména zohlednění doporučení ex-ante hodnocení;
  • dopracování strategické části a SWOT, zohlednění doporučení ex-ante hodnocení;
  • dokončení nastavení systému indikátorů k jednotlivým opatřením a nastavení systému hodnocení včetně definování zdrojů dat a frekvence sběru, definování cílových hodnot;
 2. V rámci přípravy hodnotících plánů pro PRV (v obecné podobě povinná součást dokumentu PRV) vypracovat systém pravidelného sběru podkladů (definice konkrétních dat včetně systému skladování dat) pro průběžné hodnocení efektů PRV a jeho jednotlivých opatření. Výsledek této aktivity bude také sloužit jako podklad k přípravě konečné podoby budoucího PRV.
 3. V návaznosti na zjištěné potřeby při sestavení hodnotících plánů prohlubovat poznání příčin jednotlivých efektů PRV a jeho opatření (postupné vypracování např. analýz a případových studií vybraných v závislosti na důležitosti jednotlivých opatření, rovněž ve vazbě na problematiku biodiverzity, veřejných statků, problematiku kvality vody, půdy a změny klimatu).

Všechny aktivity (tj. dopracování PRV, systém shromažďování a zpracování dat pro hodnocení stávajícího a vypracování příštího PRV, tak i budování kapacity v poznávání příčin efektů PRV) provádět systematicky pro všech šest priorit PRV, tj.:

 1. podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech;
 2. zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků;
 3. podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství;
 4. obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví;
 5. podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu;
 6. podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Struktura a termíny výstupů

 1. Vyhodnocující zpráva prezentující výsledky řešení za jednotlivé priority (1-6).
  Termín: 10. 12. 2014
 2. Dílčí výsledky budou dodávány formou zpráv.
  Termín: cca 1x měsíčně
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě