Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2014

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013

4102

Odborná operativní činnost pro MZe

4103

Podpora mezinárodní/národní spolupráce ve výzkumu a vývoji

4104

Dopracování dokumentu PRV a budování systému pro hodnocení jeho vlivu

4105

Příprava opatření pro životní prostředí pro PRV od roku 2014

4201

Hodnocení Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů sektoru ovoce a zeleniny (VS ČR)

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

4213

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech

4214

Oceňování a využití zemědělského půdního fondu

4215

Agrární trh práce

4220

Dopady nového nastavení SOT a podpor SZP na stavy hospodářských zvířat v ČR

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28

4222

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2014

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013

4224

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2014

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

4227

Implementace cílů a doporučení Akčního plánu pro biomasu

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

4229

Výroba a využití cukru pro nepotravinářské účely v ČR a v konkurenčním prostředí EU

4231

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2013

4232

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

4234

SZP 2014-2020 - legislativní návrh EK k přímým platbám, legislativní návrh nařízení k přechodnému období roku 2014 a z nich vycházející potřeby

4235

Stanovení výpočtu výše obvyklé ceny drůbeže dle druhu a kategorie a stanovení výše ztrát za nerealizovanou produkci drůbeže pro účely poskytování náhrad nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

4404

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

4405

Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

4406

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

4407

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Strategii pro mládež 2020

4408

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

4411

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

4412

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz

4413

Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské knihovny (Knihovny Antonína Švehly)

4414

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů

4415

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína Švehly

4416

Signální informace pro českou veřejnost o aktuálním dění v EU z hlediska zemědělské ekonomiky

4417

Aktualizace prostředí WWW stránek informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (Agronavigator.cz)

4423

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin

4428

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělávání

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě