Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Články (impakt, světová databáze, recenze, sborník v RIV) rok 2014

Diskursivní země nikoho: Analýza diskurzu rurality v ČR v období transformace

Tento text předkládá analýzu expertního diskurzu rurality v ČR v období transformace. Zatímco před rokem 1989 byl tento diskurz monopolizován vládnoucím totalitním režimem, v letech 2000-2004 se následkem postupného začleňování země do EU přizpůsobil diskurzu evropskému. Období mezi těmito daty označuji jako "zemi nikoho", kdy byly venkovu připisovány nové významy, hodnoty a funkce. Článek se soustředí na to (a) jak byl venkov koncipován jako téma k veřejné expertní diskusi, (b) jak se diskurz rurality měnil pod vlivem strukturálních, makrosociálních faktorů a (c) na základě jakých důvodů byla případná státní intervence ve prospěch venkova vnímána jako legitimní. Analýza identifikuje zemědělství jako klíčovou kategorii, skrze niž venkov získal svou "funkci" před rokem 1989. Po pádu režimu a následném výrazném snížení významu primárního sektoru se diskurz proměnil ve dvou směrech: (1) směrem k hledání "nových funkcí" venkova, spojených s kulturními alternativami urbanizované modernity a (b) směrem k "obnově" venkova, zaměřené na odčinění škod minulosti.

Pospěch, P.

Journal of Rural Studies, 2014, Volume 34, s. 96-107

Článek je uveden zde.

 

Podpora posilování spolupráce a efektivnosti faktorů akcelerujících inovační procesy v potravinářském průmyslu

Příspěvek se zabývá hodnocením dílčích opatření v rámci "Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií, resp. inovací v potravinářském průmyslu". Jedná se o dílčí opatření v rámci Programu rozvoje venkova (I. 1.3.2). Hodnocení se týká současného programového období, ale se záměrem přípravy nového programového období 2014-2020. Posílení spolupráce a faktorů urychlení inovačních procesů v potravinářství může působit jako nástroj k získání konkurenční výhody pro budoucí období. Zjištění jsou založena na průzkumu on-line u inovujících potravinářských firem. Jde o inovace produktů a procesů. Šetření prokazují i efektivnost snížení energetické náročnosti, zvyšování produktivity a zlepšování systémů logistiky a distribuci. Průzkum je však pouze orientační ho charakteru. Proto byl průzkum doplněn analýzou projektů týkajících se zmíněných opatření a rozhovory s manažery podniků. Výsledky ukázaly, že podpora umožňuje zúčastněným podnikům snížit zadluženost. Také se ukázala potřeba zjednodušení systému podpor a zkrácení administrace žádosti, zejména pro malé podniky.

Mezera, J., Němec, R., Špička, J.

Agricultural Economics – Czech 60, 2014 (7): IV–V, s. 295-300, ISSN 01399-570X

Článek je uveden zde: http://agriculturejournals.cz/publicFiles/127189.pdf.

 

Role agro-environmentálních závazků v zachování biologické rozmanitosti v post-socialistické České republice

Agroenvironmentální opatření jsou dobrovolná politická opatření Společné zemědělské politiky Evropské unie. Od roku 2004 byla tato opatření implementována v nových post-socialistických členských státech. Agroenvironmentální opatření by mohla pomoci k dosažení vyšší úrovně biologické rozmanitosti na zemědělské půdě. Zaměřujeme se zde zejména na chráněné oblasti. Předmětem analýzy bylo především, zda tyto typy závazků mezi zemědělci a státními organizacemi představují užitečný nástroj při ochraně sdílených přírodních zdrojů, jako je biologická rozmanitost. Analyzujeme faktory vedoucí k větší úspěšnosti těchto politických nástrojů. Administrativní struktura takovýchto politických nástrojů je velmi složitá, protože odpovědnost se překrývá mezi různými správními jednotkami, a transakce mezi zemědělci a vládními orgány musí být regulovány. Spolupráce mezi tolika stranami je náročná. Cílem tohoto článku je objasnit vliv některých charakteristik kontraktu na jejich účinnost. Analyzujeme, proč realizace byla v některých chráněných krajinných oblastech (CHKO) snazší než v jiných. Výzkum je zaměřen na vybrané faktory, u kterých se projevily rozdíly ve výkonnosti. Mezi těmito faktory jsou především důvěra a reciprocita mezi zemědělci a orgány státní správy, šíření informací a dostupnosti poradenských služeb. I přes náročnost implementačního procesu lze najít důkaz, že důvěra má tendenci růst po předchozí dobré zkušenosti. Případová studie byla provedena ve dvou velkých a dvou malých CHKO v České republice.

Pražan, J., Theesfeld, I.

International Journal of the Commons, 2014, Vol. 8, No 1, vydáno: únor 2014, s. 1-25, ISSN 1875-0281

Obsah je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License.
Článek je uveden zde.

 

Udržitelný rozvoj zemědělství – role zemědělce

V posledních letech se mezi tvůrci politiky i výzkumníky diskutuje o potřebě udržitelnosti v zemědělství i venkovském rozvoji. Během této doby se mnoho politik a jiných podpor zaměřovalo na obě tyto oblasti. Cílem těchto diskusí a podpor je motivovat farmáře ve všech třech oblastech udržitelného rozvoje (tj. sociální, ekologické a ekonomické). Bohužel prozatím nebyla stanovena česká metodika, která by jasně zodpověděla otázku: „Který zemědělec naplňuje koncept udržitelného rozvoje?“
Pro úspěšné implementování principů udržitelného rozvoje zemědělství na farmách je zásadní odpovědět na tuto otázku a nabídnout zemědělcům nástroj, kterým budou moci zhodnotit úroveň udržitelnosti svého hospodaření a následně ji vylepšovat.
Cílem článku je představit českou metodu IDEA založenou na francouzské metodě IDEA, která umožňuje zhodnotit, zda daný český farmář dodržuje koncept udržitelného rozvoje. Metoda IDEA byla vytvořena především pro sebehodnocení udržitelnosti francouzských farmářů na jejich farmách. Úprava metody na podmínky českého zemědělství byla založena především na základě porovnání dostupných zdrojů v ČR s originálními zdroji ve Francii, a na expertním zhodnocení vypovídací schopnosti použitých indikátorů. V závěru bude metoda demonstrována na hodnotách skupiny farem. Data pro tuto demonstraci byla sesbírána převážně v dotazníku v rámci Interního výzkumného projektu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v roce 2012.

Mrnuštík Konečná, M.

Auspicia, 2014, Volume 1, s. 114-130

Článek je uveden zde: http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/AUSPICIA-1-2014.pdf.

 

Analýza vývoje českého zahraničního obchodu s potravinářskými výrobky a nápoji

Cílem příspěvku bylo analyzovat vývoj českého zahraničního obchodu s potravinářskými výrobky a nápoji (CPA 10 a 11) a zhodnotit pozici jednotlivých skupin CPA a jejich produktů, a to i v rámci EU, za použití dvou indexů komparativních výhod (RCA) a obchodních bilancí. Smyslem bylo přispět k hlubšímu poznání této problematiky, neboť analytické práce věnované celému agrárnímu zahraničnímu obchodu ČR jsou na oblast potravin a nápojů méně zaměřeny. Zdrojem dat o zahraničním obchodě byly veřejné databáze ČSÚ a Eurostat. Hodnoceným obdobím byly roky 2005 až 2013. Ke značným změnám v českém zahraničním obchodě s potravinami a nápoji došlo v souvislosti se vstupem do EU, k těm se však již tato práce nevrací. Hodnota českého dovozu potravinářských výrobků a nápojů se v letech 2005-2013 zvýšila vyšší měrou nežli hodnota jejich vývozu, což vedlo k nárůstu záporného saldo obchodu o 51 % na 29,3 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se však vzhledem k nižší dynamice růstu dovozu než vývozu zlepšil ze 73,0 % na 77,3 %. Mimo vlastního hodnocení vývoje zahraničního obchodu ČR s potravinami a nápoji se příspěvek zabývá také praktickým způsobem převodu Kombinované nomenklatury na nomenklaturu CPA. Metodickým přínosem bylo sestavení vlastního souboru kódů celního sazebníku, resp. jejich agregací spadajících do jednotlivých oborů CPA. Tento soubor je využitelný k dalším analýzám.

Pohlová, K., Mezera, J.

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. 2014. Vol. VI, č. 4. p. 121-131. ISSN 1804-1930

Článek je uveden zde.

 

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje jak s nejvýznamnější změnou v celkové spotřebě (tj. zvýšení spotřeby rostlinných a snížení spotřeby živočišných potravin), tak i se spotřebou konkrétního sortimentu potravin. Na příjmu energie se nejvíce podílejí výrobky z obilovin a jejich podíl roste. Ve vývoji příjmu bílkovin je patrná podstatná změna: podíl bílkovin z masa na celkovém příjmu bílkovin se přesunul na druhé místo a naopak podíl bílkovin z obilovin je na prvním místě. Celkový příjem tuků se značně snížil, na prvním místě je v současné době podíl z tuků-potravin. Na příjmu sacharidů se po celé období nejvíce podílejí výrobky z obilovin a tento podíl se zvyšuje. Na celkovém příjmu železa se nejvíce podílejí výrobky z obilovin a jejich podíl vykazuje rostoucí trend, na druhém místě je maso, jehož podíl klesá. Hlavními zdroji vápníku jsou mléko a mléčné výrobky. Na příjmu vitaminu A se podílejí především mléko a mléčné výrobky, zelenina a maso. Vitamin B1 je přijímán zejména z výrobků z obilovin, vitamin B2 z výrobků z mléka. Na příjmu vitaminu C se podílejí ovoce a zelenina, u kterých podíl z celkového příjmu roste, a dále brambory, u nichž naopak klesá.

Štiková, O., Mrhálková, I.

Výživa a potraviny,2014, roč. 69, č. 1, vydáno: leden 2014, s. 5-9

Článek je uveden zde.

 

Vývoj celkové spotřeby potravin a nápojů v uplynulých 20 letech (1992-2012)

Do vývoje spotřeby potravin se promítly socio-ekonomické faktory, zejména změny v koupěschopné poptávce i v životních prioritách a postojích. Výsledek těchto změn se ve spotřebě projevil snížením spotřeby živočišných potravin a růstem spotřeby potravin rostlinného původu. Spotřeba potravin vyjádřená ve stálých cenách zvýšila o 4,0 %, při snížení spotřeby živočišných výrobků o 7,2 % a zvýšení spotřeby rostlinných výrobků o 20,2 %. K nejvyššímu snížení spotřeby došlo u hovězího masa, sádla, konzumního mléka, vajec a chleba, naopak ke zvýšení spotřeby především u nealkoholických nápojů, drůbeže, sýrů, jižního ovoce, luštěnin a pšeničného pečiva. Tento trend ve vývoji spotřeby není nepříznivý ani z hlediska výživových požadavků.

Štiková, O.

Výživa a potraviny, 2014, roč. 69, č. 4, vydáno: listopad 2014, s. 86-89

Obsah čísla časopisu: zde.
Předplatné časopisu: zde.

 

Nová zemědělská politika v odvětví cukru

Článek je zaměřen na zhodnocení současné situace trhu s cukrem v EU a ČR v ostatních významných oblastech světa. Rok 2013 přinesl do sektoru cukru v EU, resp. v členských státech vyrábějících cukr, řadu změn směřujících k nastavení fungování trhu s cukrem v EU od roku 2015 do 2020. S ohledem na rostoucí potenciál cukrové řepy ve vztahu k cukrové třtině jsou dosavadní jednání zaměřena na vytvoření optimálních podmínek pro sektor cukru podporující konkurenceschopnost evropského cukru.

Baudisová, H.

Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 7-8, vydáno: srpen 2014, s. 220-230, ISSN 1210-3306

Článek je uveden zde: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2014/PDF/220-230.pdf.

 

Trendy na trhu zeleniny v České republice a Evropské Unii v roce 2013

Článek se zabývá problematikou týkající se produkce zeleniny v ČR a EU. Podrobněji je zhodnocen vývoj na trhu zeleniny v EU v roce 2013 se zaměřením na rajčata a výhled světové produkce rajčat v roce 2014, dále pak na produkci česneku ve Španělsku. V rámci České republiky je podrobněji pojednáno o cibuli, salátových okurkách, hlávkovém zelí a melounech. V článku byla analyzována data z českých a zahraničních odborných zdrojů.

Menzlová, J.

Zahradnictví, roč. XIII, 09/2014, s. 23-24 (I. část), ISSN 1213-7596

Zahradnictví, roč. XIII, 10/2014, s. 26-28 (II. část), ISSN 1213-7596

 

Ekonomika výroby vepřového masa – postavení ČR v evropské konkurenci

Článek se zabývá porovnáním ekonomiky chovu prasat ve 12 zemích EU a 3 zámořských státech v letech 2009-2012 a vychází z výsledků sítě InterPIG. Pro nalezení hlavních příčin rozdílných výsledků v jednotlivých zemích byly zkoumány hlavní nákladové položky a nejdůležitější ukazatele intenzity.
Do ekonomiky chovu prasat se významnou měrou promítá výživa, zdravotní stav, užitkové parametry zvířat, úroveň technologie a organizace práce. Významným faktorem, který však nemůže chovatel prasat ovlivnit je realizační cena. O významu ceny prasat v ekonomice chovu prasat svědčí fakt, že navzdory velmi kvalitním výsledkům v některých zemích EU, byl chovu prasat ztrátový napříč všemi zeměmi EU v celém období 2009-2011. Až oživení cen v roce 2012 přispělo ke zlepšení ekonomických ukazatelů ve všech sledovaných zemích, v Rakousku, Belgii a Španělsku byl zjištěn zisk. V ČR byl chov prasat ztrátový, ekonomický výsledek byl obdobný jako ve Francii, Německu a Velké Británii.

Boudný, J., Janotová, B.

Náš chov, 2014, roč. LXXIV, č. 7, s. 32-37, ISSN 0027-8068

 

Pokles živočišné výroby poznamenal české zemědělství i venkov

V posledních desetiletích se výrazně snížila zemědělská produkce a rozměr zemědělství, především živočišné výroby. Poklesl národohospodářský význam odvětví měřený jeho podílem na HDP a zaměstnanosti. Zemědělství přitom bylo a nadále zůstává přirozeným zaměstnavatelem venkovského obyvatelstva a většina zemědělců v ČR dosud žije ve venkovských obcích. Zejména menší obce v oblastech se zemědělsky využitelnou půdou jsou významně spjaty se zemědělskou výrobou. Adekvátně poklesu zaměstnanosti v zemědělství slábne i vliv zemědělských subjektů ve venkovské společnosti.

Spěšná, D., Drlík, J.

Náš chov, 2014, roč. LXXIV, č. 8, s. 8-10, ISSN 0027-8068

 

Ekonomika a trh s mlékem v EU v globálním kontextu

Cílem článku je zhodnotit pozici a vyhlídky zemědělských výrobců mléka v EU ve světové konkurenci. Pro zhodnocení bylo využito srovnání cenových úrovní mléka a vývoj produkce ve světových regionech, a rovněž ekonomických výsledků typických mléčných farem ve světových regionech. V článku jsou identifikovány některé konkurenční výhody EU ve výrobě mléka.

Bošková, I.

Náš chov, 2014, roč. LXXIV, č. 9, s. 34-38, ISSN 0027-8068

 

Ekonomika typických podniků vyrábějících mléko v EU

V článku jsou analyzovány ekonomické výsledky zemědělských výrobců mléka v ČR ve srovnání s výrobci ve vybraných zemích EU. Srovnání je provedeno na vzorku třiceti typických farem ze třinácti zemí EU. Zemědělští výrobci mléka v ČR jsou zastoupeni třemi typickými podniky. Ekonomika typických farem je analyzována prostřednictvím ukazatelů souhrnné rentability a jejích dílčích komponent – ceny mléka, tržeb a přímých plateb. Na základě výsledků analýzy jsou vyslovena doporučení pro výrobce mléka.

Bošková, I.

Náš chov, 2014, roč. LXXIV, č. 12, s. 20-25, ISSN 0027-8068

 

Trh s vepřovým masem v ČR a ekonomika výkrmu

V článku je vyhodnocen vývoj trhu s vepřovým masem v ČR za období 2007-2012 jak z pohledu chovu prasat, tak i užití vepřového masa včetně jeho spotřeby. Článek podrobně analyzuje odvětví v oblasti prvovýroby, tj. struktury podniků, vývoje stavů prasat, tak i z pohledu produkce a užití vepřového masa. Podrobně se zabývá vývojem zahraničního obchodu s prasaty, vepřovým masem a výrobků z něj za období 2007-2012. Současně uvádí porovnání vývoje v odvětví vepřového masa ČR s vybranými zeměmi EU. Dále je v článku podrobně vyhodnocena ekonomika výroby vepřového masa v ČR za období 2008 2012 a následně uvedeno porovnání celého odvětví v mezinárodní konkurenci.

Abrahamová, M., Boudný, J.

Maso, 2014, roč. XXV, č. 1, s. 4-10, ISSN 1210-4086

 

Trh s drůbežím masem v ČR a ekonomika výkrmu drůbeže

Chov drůbeže v České republice je spojen s produkcí drůbežího masa a konzumních vajec. V odvětví drůbežího masa jednoznačně dominuje produkce kuřecího masa. V posledních letech však vlivem snižování objemu produkce při relativně stabilní poptávce ze strany spotřebitelů docházelo k poklesu míry soběstačnosti v této komoditě. Vzhledem ke snižování výroby konkurenčního masa vepřového rostl podíl spotřeby drůbežího masa na spotřebě masa celkem. V bilanci zahraničního obchodu s živou drůbeží a drůbežím masem docházelo k prohlubování záporného salda. V sektoru se negativně projevovaly rostoucí dovozy drůbežího masa a zvyšoval se jejich podíl na tuzemské spotřebě. Teritoriální struktura obchodu s drůbežím masem se významněji neměnila a cena průmyslových výrobců jatečných kuřat v ČR dlouhodobě odpovídá průměru zemí EU. Rok 2013 v meziročním srovnání přinesl meziroční nárůst stavů drůbeže celkem, snížení produkce i spotřeby drůbežího masa, pokles dovozu a růst vývozu. V roce 2014 lze očekávat zvýšení globální produkce drůbežího masa a také v zemích EU by měla v roce 2014 pokračovat výroba v mírně vzestupném trendu i přes očekávané meziroční oslabení ceny. Konkurence v odvětví drůbeže zůstane na intraunijním trhu v krátkodobém výhledu vysoká, producenti a zpracovatelé drůbeže budou vystaveni tlaku na ceny produkce, která bude spolu s vývojem nákladů nadále určující pro rentabilitu drůbežího masa.

Teichmanová, J., Boudný, J.

Maso, 2014, roč. XXV, č. 4, s. 38-45, ISSN 1210-4086

 

Pěstování brambor v ČR

V České republice v hospodářském roce 2013/2014 pokračoval trend snižování produkční plochy brambor. Produkční plocha klesla celkem (se započtením ploch domácností) o 2,6 procenta na 29,3 tis. hektarů. Z důvodů snížení produkční plochy brambor a hektarového výnosu se zmenšila produkce brambor o 19,6 procenta na 647 tis. tun.

Baudisová, H.

Farmář, 2014, roč. 20, č. 10, s. 22-24, ISSN/ISBN 1210-9789

Článek je uveden zde.

 

Alternativní přístupy k predikci SZÚ

Cílem příspěvku je vytvořit alternativní přístupy k modelování souhrnného zemědělského účtu (SZÚ) pro potřeby predikcí vývoje zemědělství v ČR. V ÚZEI byly navrženy dva modelové přístupy SZÚ P1 a SZÚ P2. Model SZÚ P1 se skládá z účtů jednotlivých zemědělských komodit a čerpá z údajů již existujícího modelu RENT 4 a částečně ze submodelu STR (SZÚ P2). Model SZÚ P2 je tvořen regresními výpočty sezónních trendů z databáze ÚZEI Baseline. Oba modely mají vlastní aparát pro predikci cen (CEN 1 a CEN 2) vycházejících z databáze ČSÚ.

Foltýn, I., Zedníčková, I., Chaloupka, O.

ČZU PEF, sborník z 23. mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy, 2014, s. 64-73, ISBN 978-80-213-2545-6

Článek je uveden zde.

 

Model FARMA-5 pro ekonomickou a ekologickou optimalizaci zemědělských podniků

V současné době se zvyšují požadavky na zemědělské hospodaření ve směru trvalé udržitelnosti. Jedná se zejména o posilování pozitivních a eliminaci negativních dopadů na životní prostředí jako je eroze, nežádoucí kontaminace zemědělské půdy apod.
Pro tyto účely byl navržen a schválen projekt Technologické agentury ČR „Model FARMA 5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém“.
Poradenský systém FARMA 5 se skládá z následujících komponentů: matematický model FARMA 5 pro prostorovou optimalizaci výrobní struktury podniku na bázi půdních bloků, vytvořený v systému GAMS; model ERO 1 pro stanovení erozního ohrožení podniku na bázi GIS opírající se o klasifikaci BPEJ; modely EMI 1, IMI 1, DEP 1 pro stanovení dopadů atmosférické depozice dusíku do zemědělské půdy prostřednictvím bilance NPK.
Matematický optimalizační model FARMA 5 vypočítá optimální výrobní strukturu podniku vyhovující zadaným vstupům na základě variantního zadání optimalizace, a to ekonomické optimalizace (maximalizace zisku podniku bez ohledu na ekologická omezení), ekologické optimalizace 1 (maximalizace zisku podniku při současném zohlednění erozního ohrožení stanoveného modelem ERO 1), ekologické optimalizace 2 (maximalizace zisku podniku při současném zohlednění bilance N ve vztahu k výsledkům modelů EMI 1, IMI 1, DEP 1) a ekologické optimalizace 3 (maximalizace zisku podniku při různých kombinacích ekologické optimalizace 1 a 2). Využití poradenského systému FARMA 5 se předpokládá jak na podnikové úrovni, tak pro decizní sféru na úrovni MZe pro simulaci dopadů budoucích variant agrární politiky.

Foltýn, I., Kučera, J., Trantinová, M., Voltr, V., Zedníčková, I., Pavka, P., Zapletal, M.

ČZU PEF, sborník z 23. mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy, 2014, s. 74-86, ISBN 978-80-213-2545-6

Článek je uveden zde.

 

Vývoj ekonomiky potravinářského sektoru v letech 2007-2013

Stať pojednává o vývoji produkčních charakteristik, ekonomice odvětví a konkurenceschopnosti sektoru v letech 2007-2013 a jeho aktuálním vývoji v roce 2014.

Mezera, J.

Potravinářská Revue, 2014, č. 7, s. 77-79, ISSN 1801-9102

Článek je uveden zde: http://www.agral.cz/LinkClick.aspx?fileticket=cV1lDnwdX%2b0%3d&tabid=730&language=cs-CZ.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě