Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2014 / 2014-2015 Hodnotící kritéria a modelování produkčního potenciálu Českého a slovenského zemědělství a potravinářství

2014-2015 Hodnotící kritéria a modelování produkčního potenciálu Českého a slovenského zemědělství a potravinářství

Název projektu v češtině:

Hodnotící kritéria a modelování produkčního potenciálu Českého a slovenského zemědělství a potravinářství

ID projektu:

7AMB14SK017

Zadavatel:

MŠMT - Aktivita: 7AMB - mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY; Výzva: 2 vlna - Slovensko

Doba řešení celkem:

2 roky

začátek: 2014, konec: 2015 

Nositel projektu:

ÚZEI

Spolunositel:

VÚEPP (Slovensko)

Zodpovědná osoba:

Ing. Václav Voltr, CSc.

další řešitelé:

Ing. Tomáš Medonos, PhD., Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Jindřich Špička, PhD., Ing. Iveta Bošková, PhD., RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Petr Novotný, Ing. Jan Drlík, Ing. Josefína Menzelová, Ing. Martin Hruška, Mgr. Ilona Svobodová, Mgr. Ondřej Chaloupka

Anotace

Česká a Slovenská republika mají řadu společných charakteristických rysů daných obdobnou charakteristikou podmínek zemědělství. Tyto rysy se projevily například již v zařazení obou zemí do společné skupiny se specifickou charakteristikou v rámci EU. Projekt blíže posuzuje toto postavení a sblížuje výzkumné záměry obou zemí při prosazování společných cílů.
Hlavním nástrojem tohoto projektu je výzkum na úrovni základních faktorů vymezujících produkční potenciál zemědělství a potravinářství a jejich uplatnění v modelovém nástroji. Na stanovených úkolech se budou ve vyšší míře podílet mladí vědečtí pracovníci obou ústavů. Projekt tak vytvoří potřebou základnu primárních jevů a indikátorů v zemědělství ve vytčených oblastech, které bude možno dále používat jak pro publikování zjištěných souvislostí, tak pro návrh navazujících mezinárodních projektů. Základní myšlenka společného projektu je vyhodnocení kritérií a indikátorů produkčního potenciálu českého a slovenského zemědělského sektoru a možností jejich uplatnění v modelech zemědělské ekonomiky.

Cíle projektu

  1. Cílem projektu je analýza zdrojů, kvality a struktury ekonomických indikátorů v zemědělství a potravinářství na Slovensku a v Čechách a vyhodnocení možnosti jejich uplatnění v modelovém systému obsahující ekonomický popis výrobních procesů v zemědělství a rozvoji venkova.
    V roce 2014 měla proběhnout analýza situace datových zdrojů v obou řešitelských zemích i ve vazbě na potřeby analýzy přípravy modelu. Vzhledem k redukci doby plnění na rok 2015 proběhne v tomto roce analýza datových zdrojů a syntéza poznatků pro návrh aplikace poznatků tohoto programu i vzájemných interakcí do modelu ve zkrácené metodice. Závěrečná etapa s vyhodnocením metodiky hodnocení indikátorů a dalšího uplatnění v modelovém aparátu proběhne na bilaterálním semináři pořádaném na Slovensku.
  2. Dosavadní přístup řešení modelů zemědělské ekonomiky bude obohacený o analýzu dalších souvislostí použití ekonomických indikátorů v dosud méně zapracovaných oblastech zpracování cenových relací cen půdy pro kalibraci modelu, aspektů živočišné výroby i navazujícího potravinářského průmyslu. Bude zpracován aspekt hodnocení a implementace indikátorů zaměstnanosti pro hodnocení dopadu na rozvoj venkova.
  3. Hlavním cílem navazujícího modelu bude hodnocení a predikce ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů politik uplatňovaných v rámci zemědělství a rozvoje venkova České republiky a Slovenska. Tento model je v současné době vyvíjený, avšak je důležitá jeho specifikace i pro řešené úkoly tohoto projektu. Jeho neoddělitelnou součástí bude snaha o maximální přiblížení nástrojů modelových řešení uvedeným tématům projektu s cílem společného hodnocení dosahů politik na využití ekonomických, sociálních a půdně ekologických podmínek a produkčního potenciálu zemědělství v geografickém prostoru České a Slovenské republiky.

Aktivity

2014

V roce 2014 byl projekt zahájený.
Na slovenské straně však nebyly zajištěny reciproční finanční prostředky, a proto nedošlo v tomto roce k naplnění plánovaných aktivit.

2015

V červnu 2015 proběhla návštěva slovenské delegace na ÚZEI, kdy byl rovněž uspořádán jednodenní workshop k návrhu plnění cílů projektu a proběhly individuální konzultace řešitelů.
Další návštěva slovenských výzkumných pracovníků v ČR se uskuteční v září 2015.
Projekt bude uzavřen seminářem na Slovensku v termínu 3.-5. 11. 2015.
Výsledky projektu budou publikovány na webových stránkách obou organizací.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě