Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech

Číslo úkolu: 4213

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Štolbová, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků 1210

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Pražan

Věcný obsah úkolu

Zpracování podkladů pro návrh opatření „čl. 32/33: Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními“ v rámci přípravy PRV ČR pro období 2014‑2020.

  1. Dopracování vymezení a kvantifikace rozsahu oblastí postižených přírodním znevýhodněním.
  2. Návrh na výši a diferenciaci sazeb LFA plateb.
  3. Modelování dopadu navržených sazeb do ekonomiky farem v různých přírodních podmínkách.
  4. Modelování dopadů degresivity plateb do ekonomiky podniků.
  5. Aktivní účast na pracovních jednáních s EK.
  6. Aktivní účast na pracovní skupině pro LFA při MZe.
  7. Zpracování seznamu oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními, který bude sloužit pro aktualizaci LPIS.

Struktura a termíny výstupů

  1. Závěrečná zpráva shrnující podklady zpracovávané průběžně v rámci pracovní skupiny LFA.
    Termín: prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě