Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Podpora resortního odborného vzdělávání

Číslo úkolu: 4433

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Ing. Petr Hienl

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe a do výuky středních odborných škol (exkurze žáků středních odborných škol do výzkumných ústavů). Ve spolupráci ČZU připravit a realizovat dva kurzy k problematice ukončených teoretických výstupů. Rovněž spolupracovat s dalšími univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením.
  2. Tvorba e-learningových kurzů pro učitele škol Trvalé vzdělávací základny, témata budou specifikována podle priorit MZe.
  3. Zajištění odborného vzdělávání pedagogů středních zemědělských škol v oblasti ochrany rostlin pro potřeby vzdělávání dospělých i žáků. (MZe bude ze zákona akreditovat vzdělávací subjekty pro pořádání kurzů k získání a prodloužení osvědčení v oblasti odborné způsobilosti v ochraně rostlin.).
  4. Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývajících kontrolních činností ve spolupráci s MZe ve školách při realizaci kurzů, účasti na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.
  5. Účast na jednání Výkonné rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu.
    Termín: červen, prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě