Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské knihovny

Číslo úkolu: 4413

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš, do 31. 8. 2013 Ing. Jaroslav Vítek, MBA, do 1. 4. 2013 Mgr. Martin Kvítek

Spoluřešitelé: Pracovníci ZPK

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA, do 1. 4. 2013 Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

 1. Akvizice knih a časopisů v závislosti na výši subdodávek mezinárodní výměna publikací, poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní sítě AGLINET a katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného třídění, včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru AGROTERM.
 2. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI, vč. služeb výpůjčních a expresních reprografických ve studovně, doplňkový prodej publikací, evidence cirkulace (kolování) nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI, kompletace časopisů. Pravidelná údržba fondů ve skladech v Praze. Current Contents a DDS (dodávání tištěných a elektronických kopií obsahů časopisů i jednotlivých článků uživatelům na základě jejich objednávek).
 3. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe.
 4. Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů a sborníků vydávaných na území ČR - Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka.
 5. Referenční služby - poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových rešerší. Správa licencovaných elektronických informačních zdrojů a průběžné sledování jejich využívání.
 6. Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích.
 7. Rozpracování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 na podmínky resortu MZe.
 8. Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému, včetně údržby knihovního informačního systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), pravidelné aktualizace a budování rejstříků. Údržba webových stránek ZPK.
 9. Zajišťování provozu a obsahu webových portálů Agronavigátor (ÚZEI) a Bezpečnost potravin (MZe), které je realizováno na základě průběžného zpracovávání a vkládání informační záznamů s funkcemi signálního, lokačního anebo oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. K aktuálním nebo vyžádaným tématům zpracování informačních přehledů, které jsou rovněž zveřejňovány na uvedených veřejně přístupných portálech. Poskytování informací s možností průběžného sledování nebo cíleného vyhledávání, a také formou zasíláním vybraného uživatelského profilu e-mailem s periodicitou dle vlastního výběru uživatele. V návaznosti na službu Infopult zpracování a zveřejňování odborných odpovědí na došlé dotazy.
 10. Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum - zajištění online přístupu k databázím CAB, FSTA, PQ Agricultural Science Coll., EBSCO, Science Direct (Elsevier) a Springer v rámci členů konsorcií programu MŠMT.

Struktura a termíny výstupů

 1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu (a-j).
  Termín: červen, prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě