Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2012

číslo 109

Problematika řízení rizik v zemědělských podnicích ČR 

Výzkumná studie hodnotí mechanismy řízení rizik v zemědělství ČR s důrazem na roli veřejného sektoru a přináší doporučení pro nastavení systému podpory řízení rizik v ČR po roce 2013. Úroveň výnosového a cenového rizika v zemědělství je kvantifikována na podnikové a agregované úrovni u hlavních zemědělských plodin pěstovaných v ČR na souboru středních, velkých a velmi velkých zemědělských podniků. Účinnost pojištění rostlinné výroby hodnotí jako vyšší u malých podniků se specializovanou polní výrobou než ve velmi velkých podnicích. V závěru konstatuje, že v ČR existuje dostatečná nabídka pojistných produktů pro řízení pojistitelných rizik. Silnou stránkou systému je také účinný a efektivní systém prevence rizik a řešení následků škod způsobených chorobami v živočišné a rostlinné výrobě. Stále však chybí účinný nástroj k řešení katastrofických rizik systematického charakteru.

Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-95-6

Špička, J., Vilhelm, V. (prosinec 2012)

číslo 108

Modelování dopadů zemědělské politiky ČR po roce 2013 

Studie představuje výsledky výzkumu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v oblasti matematického modelování dopadů Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 na zemědělství ČR. Rozvoj modelování ekonomických a ekologických aspektů chování zemědělských podniků (model FARMA–4) je spojen s vývojem modelového aparátu pro predikce výrobně-ekonomických ukazatelů zemědělských komodit (model RENT–4) a s využitím produkčních funkcí pro simulace dopadů intenzivního a extenzivního hospodaření na životní prostředí (model AENVI–2). Studie obsahuje věcný a matematický popis uvedených modelů, modelové scénáře budoucí zemědělské politiky a jejich informační zabezpečení (databáze BASELINE) a dále charakteristiky typových 100ha farem v různých výrobních oblastech ČR, na nichž se dopady simulují. Ve studii je ukázáno propojení zmíněných modelů a ilustrace jejich využití pro centrální i podnikovou sféru.

Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-94-9

Foltýn, I., Zedníčková, I. (listopad 2012)

číslo 107

Hospodaření zemědělců v oblastech s přírodními omezeními po vstupu ČR do EU 

Výzkumná studie porovná dosavadní vývoj podpor hospodaření v oblastech s přírodním omezením (LFA) za země EU a za Českou republiku, který vedl k dlouho kritizované disparitě ve využívání rozličných kritérií pro stanovení LFA i ve způsobech stanovení výše podpor a k nejednotným základnám pro jejich poskytování. Na regionální úrovni byly za EU komparovány shluky regionů NUTS2, sestavené na základě podobných rozsahů méně příznivých podmínek. Za jednotlivé typy LFA v ČR byl vyhodnocen vývoj využívání zemědělské půdy v ČR po roce 2000 a zejména po vstupu ČR do EU, změny v osevních plochách, stavech hospodářských zvířat a ve vybavenosti farem. Analyzován byl vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2001-2010 za skupiny farem podle jejich zařazení do jednotlivých typů LFA, různého výrobního zaměření a různé velikosti. Navrženy byly metodické přístupy k vymezování LFA po roce 2014 v ČR, vypracované autory. V závěru jsou uvedeny některé náměty, zpracované autory pro zdokonalení systému opatření LFA v ČR.

Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-93-2

Štolbová, M. a kol. (říjen 2012)

číslo 106

Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2011 

Analyzuje vývoj českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi (extraobchod) a vnitrounijní obchod s ostatními členy EU 27 (intraobchod) v roce 2011 v porovnání s předchozími pěti lety. Vývoj AZO ČR zhodnocen jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí studie je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky.

Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-92-5

Pohlová, K. (srpen 2012)

číslo 105

Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2010 

Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU 27 (intraobchodu) v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích pěti let. Vývoj AZO ČR byl zhodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a nově také zvlášť za nezpracované a zpracované výrobky. Posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu bylo provedeno prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA. Zdrojem dat o zahraničním obchodu byly především databáze ČSÚ a Eurostat.

Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-90-1

Pohlová, K. (únor 2012) 

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě