Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2009

číslo 99

Agrární trh práce

Studie se zabývá problematikou zemědělských pracovních sil v souvislosti se situací na agrárním trhu práce. Analýza situace na agrárním trhu práce je soustředěna na jeho klíčové komponenty, tj. nabídku pracovních sil a poptávku po nich, mzdy a nezaměstnanost. Zároveň jsou do analýzy zahrnuty vývoj a socioekonomické a sociodemografické charakteristiky zemědělské pracovní síly, její postavení na venkovském trhu práce a srovnání s aktuální situací v zemích EU.

Praha: ÚZEI, 2009, 77 s. ISBN 978-80-86670-70-3

Spěšná, D. a kol.

číslo 98

Mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů zemědělských podniků v EU (Postavení ČR v EU za období 2004-2007 podle FADN)

Studie analyzuje postavení českého zemědělství v rámci unie za období 2004-07. Mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů zemědělských podniků vychází z oficiálních výsledků šetření podniků zahrnutých do „Zemědělské účetní datové sítě (FADN)“ a opírá se o tzv. standardní výstupy přepočtené na průměrný podnik v každém z členských států.

Praha: ÚZEI, 2009, 92 s. ISBN 978-80-86671-67-3

Bašek, V., Kraus, J.

číslo 97

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství - srovnání situace ČR a vybraných států

Studie se zabývá analýzou specifik zdanění zemědělců a srovnáním systémů zdanění ve vybraných zemích OECD.

Praha: ÚZEI, 2009, 76 s. ISBN 978-80-866741-66-6

Vilhelm, V., Picková, A.

číslo 96

Širší souvislosti rakouského ovocnářství a zelinářství

Překlad vybraných statí z rakouské analytické studie autorů J. Hambrusche a E. Quendlerové „Teilanalyse der österreichischen Obst- und Gemüsewirtschaft“, Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft (AWI) Vídeň, 2008.

Praha: ÚZEI 2009, 92 s. ISBN 978-80-86671-65-9

číslo 95

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Studie obsahuje podrobnou analýzu spotřebitelských cen potravin a nápojů. Je analyzován vývoj příjmové úrovně domácností, výdajů (včetně cen, za které domácnosti potraviny nakupují), podílu výdajů za potraviny na celkových výdajích a změn ve spotřebním koši jednotlivých druhů sledovaných potravin. Výsledkem analýzy je zhodnocení těchto vlivů na vývoj celkové spotřeby potravin i spotřeby v jednotlivých sociálních a příjmových skupinách domácností.

Praha: ÚZEI, 2009, 72 s. + příloha. ISBN 978-80-86671-62-8

Štiková, O., Sekavová, H., Mrhálková, I.

číslo 94

Dopady agrární politiky na vybrané zemědělské komodity před a po vstupu ČR do EU

Studie je zaměřena na hodnocení ekonomické efektivnosti 10 hlavních zemědělských komodit RV a ŽV v období před a po vstupu ČR do EU pomocí ukazatelů rentability bez podpor a s podporami.

Praha: ÚZEI, 2009, 106 s. + přílohy. ISBN 978-80-86671-57-4

Foltýn, I. a kol.

číslo 93

Analýza nákladů a rentability vybraných zemědělských výrobků 2002-2006

Stusie shrnuje výsledky výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků v období 2002-2006 (pšenice ozimá, řepka, mléko, vepřové maso). Cílem studie je analýza úrovně, vývoje a struktury nákladů, analýza tržeb, realizačních cen a míry rentability, včetně vlivu přímých plateb a doplňkových národních plateb na ekonomiku zemědělských výrobků.

Praha: ÚZEI, 2009, 59 s. + přílohy. ISBN 978-80-86671-55-0

Poláčková, J. a kol.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě