Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Název projektu v češtině:

PRIMA - "Prototypické" účinky politik na multifunkční aktivity venkovských obcí

Název projektu v jazyce originálu:

PRIMA - Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in rural municipalities

ID projektu: 

FP7-ENV-2007-1-212345

Zadavatel: 

Evropský výzkumný program - 7. rámcový program - ŽP (včetně klimatických změn) - Spolupráce

Doba řešení celkem: 

3 roky,

začátek: listopad 2008, konec: říjen 2011

Nositel projektu: 

Koordinátor: Ramon Laplana, Cemagref, 50 Avenue de Verdun, 33612 Cestas, Francie

Spolunositel: 

UNIDO Německo, UNWE Bulharsko, UMB Norsko, LEI Nizozemsko, UNEW Velká Británie, IAMO Německo, RuG Nizozemsko, MNP Nizozemsko, ÚZEI ČR, AFSZ Chorvatsko

Zodpovědná osoba: 

Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.
další řešitelé: Bc. Miloslav Delín, Ing. Marta Konečná a Mgr. Eliška Kozáková (doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., a Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., ukončili spolupráci na projektu na konci roku 2009)

Anotace

Cíle projektu

 1. Vytvořit modely dynamiky (fungování) obce pro analýzu dopadů politik na multifunkční užití půdy a ekonomické aktivity.
  • Obec - jednotka, na níž je možné určit hlavní aktéry.
  • Mikro-simulační techniky a tzv. agent-based modely na úrovni obcí.
  • Strukturální změny ve společnosti (vstup, výstup, změny agentů).
  • Jaké politiky? Politika trvalého rozvoje venkova - Strukturální fondy, Kohezní fond, Předvstupní fondy, EAFRD (CAP).
 2. Vybrat z modelových případových studií několik "umělých" prototypů (obcí), které se budou svým charakterem i velikostí odlišovat, nicméně budou vhodně charakterizovat každý region.
  • Prototypy (obcí) by měly vykazovat určitou dynamiku a být relevantní pro účastníky (stakeholdery).
 3. Zmapovat (provázat) dostupná data na úrovni skutečných obcí (cenzy, FADN, …) a prototypové obce.
  • Toto provázání by mělo zajistit věrohodnost tím, že obec (popsaná dostupnými daty) je mix několika prototypů obcí.
  • Umožní agregovat výstupy (užití půdy, turismus, ekonomické trendy, funkce ekosystému) z modelu na úroveň regionu.
 4. Vyvinout metodu, jak přizpůsobit modely GTAP a IMAGE na úroveň obce se záměrem porovnat jejich výsledky s výsledky z agent-based modelu.
 5. Pro ověřené modely, které mohou být agregovány a porovnávány s již existujícími, navrhnout metody pro posílení záběru SEA (Strategic Environmental Assessment), EIA (Environmental Impact Assessment), SIA (Sustainable Impact Assessment).

Aktivity v letech

2008 

Start projektu 1. 11. 2008.

2009 

WP 1: Vypracování analýzy a vyhodnocení EU a národních politik a jejich dopad do multifunkčního užití půdy a aktivit na půdě na národní a regionální úrovni.
WP 3: Práce na tvorbě "agent-based modelu" - pokrytí požadavků s ohledem na data, typy agentů, scénáře a očekávané výstupy. Implementace prvního prototypu modelu.
WP 2: Realizace případových studií s experty na regionální a venkovské politiky a identifikace klíčových oblastí (druhy obcí, relevance jednotlivých politik, dopady politik a jejich konkrétní efekty, apod.). Příprava rozhovorů se stakeholdry ("zájmovými skupinami") ve vytipovaných obcích.

2010 

WP 2: Spolupráce se stakeholdry ("zájmovými skupinami") během konstrukce modelu – rozhovory za účelem vymezení určitých hnacích sil, kritických oblastí relevantní pro vývoj obce; definování rozhodovacích mechanizmů vybraných stakeholdrů (a jejich socio-demografický popis). Vymezení scénářů aktuálních pro vybranou obec.
WP 3: Probíhá specifikace modelových obcí (inicializace modelu) s využitím socio-demografických dat. Specifikace relevantních aktivit a aktérů v dané obci. Implementace druhého prototypu modelu na pilotní obci a návazné převzetí pro vybrané obce. Úplná specifikace je uvedena v dokumentu "Technická dokumentace k projektu".

Uspořádání mezinárodního pracovního semináře 24.-26. 3. 2010 v Jihomoravském kraji (Brno) včetně návštěvy pilotní obce (Tvarožná Lhota).

2011 

WP2: Bude uspořádán pracovní workshop (tzv. průběžný modelovací) v Jihomoravském kraji pro vybrané „zájmové“ skupiny (starosty obcí, členy samosprávy a státní správy v oblasti politiky rozvoje venkova) a představeny výsledky z modelových pilotních obcí. Cílem semináře bude diskutovat robustnost modelu (schopnost obsáhnout podstatné složky), do jaké míry výsledky „zapadají“ do reálného prostředí a jaké pravděpodobné scénáře vývoje lze očekávat v daných obcích (migrace, trh práce, změny ve využívání půdy, apod.).
WP 3: Probíhá sběr, výpočty a další validace dat. S ohledem na limitace v datech budou redefinovány scénáře politik. Bude probíhat ověření výsledků modelu (s využitím WP 2), bude zpracována závěrečná zpráva.

Webová stránka projektu:
https://prima.cemagref.fr/

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě