Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Název projektu v češtině:

PRIMA - "Prototypické" účinky politik na multifunkční aktivity venkovských obcí

Název projektu v jazyce originálu:

PRIMA - Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in rural municipalities
Environment (including climate change) - Collaborative Project

ID projektu: 

FP7-ENV-2007-4.2.1.1

Zadavatel: 

Evropský výzkumný program - 7. rámcový program

Doba řešení celkem: 

3 roky,

začátek: listopad 2008, konec: říjen 2011

Nositel projektu: 

Koordinátor: Ramon Laplana, Cemagref, 50 Avenue de Verdun, 33612 Cestas, Francie

Spolunositel: 

UNIDO Německo, UNWE Bulharsko, UMB Norsko, LEI Nizozemsko, UNEW Velká Británie, IAMO Německo, RuG Nizozemsko, MNP Nizozemsko, ÚZEI ČR, AFSZ Chorvatsko

Zodpovědná osoba: 

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
další řešitelé: Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Zuzana Bednaříková, Ing. Miloslav Delín, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Marta Konečná

Anotace

Cíle projektu

 1. Vytvořit modely dynamiky (fungování) obce pro analýzu dopadů politik na multifunkční užití půdy a ekonomické aktivity.
  • Obec - jednotka, na níž je možné určit hlavní aktéry.
  • Mikro-simulační techniky a tzv. agent-based modely na úrovni obcí.
  • Strukturální změny ve společnosti (vstup, výstup, změny agentů).
  • Jaké politiky? Politika trvalého rozvoje venkova - Strukturální fondy, Kohezní fond, Předvstupní fondy, EAFRD (CAP).
 2. Vybrat z modelových případových studií několik "umělých" prototypů (obcí), které se budou svým charakterem i velikostí odlišovat, nicméně budou vhodně charakterizovat každý region.
  • Prototypy (obcí) by měly vykazovat určitou dynamiku a být relevantní pro účastníky (stakeholdery).
 3. Zmapovat (provázat) dostupná data na úrovni skutečných obcí (cenzy, FADN, …) a prototypové obce.
  • Toto provázání by mělo zajistit věrohodnost tím, že obec (popsaná dostupnými daty) je mix několika prototypů obcí.
  • Umožní agregovat výstupy (užití půdy, turismus, ekonomické trendy, funkce ekosystému) z modelu na úroveň regionu.
 4. Vyvinout metodu, jak přizpůsobit modely GTAP a IMAGE na úroveň obce se záměrem porovnat jejich výsledky s výsledky z agent-based modelu.
 5. Pro ověřené modely, které mohou být agregovány a porovnávány s již existujícími, navrhnout metody pro posílení záběru SEA (Strategic Environmental Assessment), EIA (Environemnental Impact Assessment), SIA (Sustainable Impact Assessment).

Aktivity v letech

2008 

Start projektu 1. 11. 2008.

2009 

WP 1: Vypracování analýzy a vyhodnocení (EU) politik a jejich dopad do multifunkčního užití půdy a aktivit na půdě na národní a regionální úrovni.
WP 3: Práce na tvorbě "agent-based modelu" - pokrytí požadavků s ohledem na data, typy agentů, scénáře a očekávané výstupy. Implementace prvního prototypu modelu.
WP 2: Realizace případových studií s experty na regionální a venkovské politiky a identifikace klíčových oblastí (druhy obcí, relevance jednotlivých politik, dopady politik a jejich konkrétní efekty, apod.). Příprava rozhovorů se stakeholdry ("zájmovými skupinami") ve vytipovaných obcích.

2010 

WP 2: Spolupráce se stakeholdry ("zájmovými skupinami") během konstrukce modelu.
WP 3: Implementace druhého prototypu modelu na pilotní obci a návazné převzetí pro vybrané obce. Úplná specifikace viz "Technická dokumentace k projektu".

Website projektu:
https://prima.cemagref.fr/

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě