Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2006

číslo 86

Řízení podnikatelských rizik v zemědělství

Cílem práce je vytvoření metodiky řízení rizik v zemědělství s důrazem na vhodnost a aplikovatelnost analytických metod a nástrojů řízení rizik v podmínkách zemědělství. Studie je členěna do tří částí, z nichž první se zabývá teoretickými základy risk managementu. Druhá část studie je věnována metodice řízení podnikatelských rizik v zemědělství. Důraz je kladen především na význam plánování při řízení rizik a na charakteristiku nástrojů nejčastěji používaných pro eliminaci rizik v zemědělství. Uvedena je rovněž úroveň využívání jednotlivých nástrojů v ČR a v zahraničí. Třetí část studie vychází z toho, že posuzování podnikatelského rizika, zejména při větších a dlouhodobějších investičních záměrech, je nedílnou součástí strategického rozhodování a řízení podniku.

Praha: VÚZE, 2006, 48 s. + příloha. ISBN 80-86671-36-4

Špička, J.

číslo 85

Méně příznivé oblasti pro zemědělství v ČR a EU (Kritéria pro jejich vymezení a podmínky plateb)

Studie se zabývá vymezením méně příznivých oblastí v zemích EU včetně České republiky a porovnává cíle opatření, podmínky a výši podpor pro zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech jednotlivých zemí EU. Stručně je uveden vývoj evropské legislativy v oblasti podpor hospodaření LFA. Změny podmínek pro získávání podpor odrážejí posun v agrární politice EU od podpory produkce k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství. Jsou uvedeny i závěry Evropského účetního dvora z revize LFA v roce 2003 a následná reakce Komise jako jeden z důležitých podnětů pro posun v politice podpor LFA, jak se následně projevil v nařízení Rady (ES) 1698/2005.

Praha: VÚZE, 2006, 62 s. ISBN 80 86671-35-6

Štolbová, M.

číslo 84

Predikce agrárního sektoru do roku 2010

Studie se zabývá predikcemi vývoje českého zemědělství a na ně navazujících odvětví, zejména potravinářského průmyslu a spotřeby potravin. Pro predikční účely byly v této studii využity vybrané metody a postupy, které jsou vytvářeny v rámci výzkumného záměru VÚZE „Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství“ pro období 2004-2008.

Praha, VÚZE 2006, 75 s. ISBN 80-86671-34-8

Foltýn, I. a kol.

číslo 83

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2004

Práce je analýzou výsledků českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) v prvém roce členství v EU. Cílem je na základě kvantifikace strukturálních změn posoudit výsledky AZO dosažené v nových podmínkách členského státu EU. Práce navazuje na „Ročenky agrárního zahraničního obchodu ČR“, zpracovávané stejným autorským kolektivem v období 1997-2003.

Praha: VÚZE, 2006, 27 s. + přílohy. ISBN 80-86671-33-X

Tuček, P., Pohlová, K., Zdražílek, T.

číslo 82

Vliv změny cen na spotřebu potravin (Analytické období 1995-2004)

Na základě časových řad spotřeby a vydání domácností vykazovaných statistikou rodinných účtů je u konkrétních potravin posuzován vliv změny ceny na úroveň spotřeby v průměrné domácnosti a u jednotlivých sociálních skupin (domácnosti zaměstnanců, zemědělců, samostatně činných osob a důchodců).

Praha: VÚZE, 2006, 57 s. + přílohy. ISBN 80-86671-31-3

Štiková, O. a kol.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě